W bieżącym roku będziemy kontynuować realizację zadań rozpoczętych w roku 2020 oraz rozpoczniemy nowe inwestycje przyjęte w budżecie gminy na rok 2021 r., który został uchwalony w grudniu 2020 r.

Obecnie w trakcie robót budowlanych jest budowa Domu Ludowego we wsi Mierzwin. Umowa na to zadanie została podpisana na początku listopada zeszłego roku i roboty rozpoczęły się pełną parą. Wykonawcą robót jest firma BEST – BUD Spółka Jawna z siedzibą w Pisarzowicach, która zaoferowała wykonanie zadanie za kwotę 2 330 850,00 złotych brutto. Wykonane zostały roboty ziemne, roboty fundamentowe, ściany zewnętrzne murowane a także zewnętrzne przyłącze elektryczne. Obecnie trwają prace budowlane związane z wykonaniem wieńca budynku a w drugiej połowie lutego planowane jest wykonanie więźby dachowej. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 30.09.2021 r. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem na koniec roku mieszkańcy będą mogli się cieszyć z nowego obiektu i w pełni z niego korzystać.

W tegorocznym budżecie zostały przewidziane środki na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku wielofunkcyjnego we wsi Kruszyn. Obecnie rozpoczęliśmy procedurę wyłonienia wykonawcy i do 21 stycznia br. zbieramy oferty od Wykonawców. Po ocenie ofert i wybraniu najkorzystniejszej oferty, w lutym przewidywane jest podpisanie umowy i przystąpienie do prac projektowych. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji na budowę obiektu, który będzie posiadał pomieszczenia techniczne dla GOKiS (garaż trzystanowiskowy, magazynki, pomieszczenia socjalne itp.), pomieszczenia administracyjno – biurowe, pomieszczenia dla działalności kulturalnej (sala prób i ćwiczeń dla zespołów, pracownie muzyczna, plastyczna itp.). Planuje się w bieżącym roku uzyskać pozwolenie na budowę a w latach kolejnych przystąpić do budowy obiektu.

W tym roku planujemy wykonać remont sali prób i ćwiczeń we wsi Ocice. Na zadanie zamierzamy przeznaczyć 230 tysięcy złotych. Remont będzie polegał na wymianie starej konstrukcji dachu oraz pokrycia dachowego na nowe a także odnowione zostaną pomieszczenia wewnątrz obiektu. Obecnie jesteśmy na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę i jak tylko będzie to możliwe przystąpimy do przetargu i do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Zadanie zakończy się w tym roku kalendarzowym.

Planowana jest również rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Brzeźnik. Inwestycja obejmować będzie rozbudowę istniejącego budynku OSP w Brzeźniku poprzez dobudowanie budynku w kształcie litery L. Dzięki rozbudowie obiektu OSP uzyska dodatkową powierzchnie użytkową 331,00 m2. Powstanie dwanaście nowych pomieszczeń, między innymi garaż dla samochodu ratowniczo – gaśniczego, sanitariaty, pomieszczenia socjalne, sala konferencyjna, pomieszczenia biurowe. Budynek parterowy wyposażony będzie we wszystkie niezbędne instalacje. Obiekt dostosowany zostanie dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem zaplanowano wykonanie placu manewrowego o nawierzchni asfaltowej oraz miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Na to zadanie Gmina Bolesławiec zabezpieczyła w budżecie środki w kwocie 1 300 000,00 złotych i otrzymała 400 000,00 złotych wsparcia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W tegorocznym budżecie przewidziano również środki na uzupełnienie oświetlenia drogowego na terenie naszej gminy, między innymi we wsi Trzebień, Dąbrowa Bolesławiecka, Bolesławice.

W ramach funduszu sołeckiego mieszkańcy zaplanowali szereg zadań inwestycyjnych związanych między innymi z budową altan, zagospodarowaniem terenu na placach zabaw, przy domach ludowych, uzupełnieniem i odnowieniem małej architektury – ławki, stoły, tablice informacyjne.

Jak co roku w budżecie ujęto również środki na budowę dróg gminnych w określonych wsiach. W ramach tego zadania wykonane zostaną także remonty cząstkowe dróg. W grudniu ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy dla budowy dróg we wsiach: Bolesławice, Dąbrowa Bolesławiecka, Kraśnik Górny, Ocice, Trzebień i Żeliszów. Spośród złożonych czterech ofert wybrano najkorzystniejszą, którą złożyło Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze. Wykonawca zaoferował wykonanie zadania za kwotę 1 869 575,99 złotych. Umowa zostanie podpisana w dniu 21 stycznia br. i rozpoczną się prace budowlane. Planowane zakończenie tego zadania to 30 września br.

W tym roku powstanie również nowy parking we wsi Żeliszów, Gmina zamierza przeznaczyć na to zadanie 140 000,00 złotych. Nowy parking powstanie na wysokości drogi powiatowej nr 2280D przy kościele parafialnym.

W tegorocznym budżecie przyjęliśmy również zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2273D relacji Bożejowice - Otok”. Gmina Bolesławiec w roku ubiegłym zawarła porozumienie z Powiatem Bolesławieckim, którego celem jest wspólne działanie na rzecz realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2273D relacji Bożejowice - Otok na odcinku ok 2,2 km” (obecnie odcinek z kostki brukowej). Planowany koszt przebudowy tej drogi został ustalony na kwotę 10 000 000,00 złotych w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 5 000 000,00 złotych. Realizatorem zadania jest Powiat Bolesławiecki a Gmina Bolesławiec zobowiązała się zagwarantować w latach 2020 – 2022 wkład finansowy na realizację w/w zadania w wysokości 2 560 000,00 złotych (opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane).

W tym roku kalendarzowym Gmina Bolesławiec ma zamiar wykonać ciąg pieszo – rowerowy oraz zatokę autobusową we wsi Łaziska w ramach zadania ujętego w budżecie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 363 polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego oraz zatoki autobusowej we wsi Łaziska”. W sierpniu zeszłego roku złożyliśmy wniosek do DSDiK we Wrocłąwiu o ujęcie zadania w planie zadań drogowych. Całkowity koszt realizacji zadania oszacowano na kwotę 800 000,00 złotych. Na chwilę obecną jesteśmy na etapie uzgadniania projektu budowlanego w DSDiK przed uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drgowej.

Mamy nadzieję, że nowo powstałe inwestycje spełnią oczekiwania mieszkańców a także przyczynią się do rozwoju naszej Gminy.

Anna Piaseczna, Renata Boluk