Związek Literatów Polskich Oddział w Szczecinie oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie zapraszają tych wszystkich, którzy chętnie siegają po pióro oraz piszą listy do udziału w Konkursie Literackim na List odręcznie napisany.

Konkurs został objęty patronatem Szczecińskiego Oddziału ZLP, ma zasięg ogólnopolski, a jego pisarze zaproszeni zostali przez Organizatorów do Jury Konkursu.

 

R  E  G  U  L  A  M  I  N   KONKURSU LITERACKIEGO pt. „LIST DO PRZYJACIELA”

1. CEL
Celem konkursu jest ocalenie od zapomnienia sztuki pisania listów, w tym  przykładanie wagi do estetycznego i czytelnego zapisu treści listu (np. użycie papeterii); rozwijanie wyobraźni i umiejętności swobodnego wyrażania siebie poprzez własne teksty.

 2. TEMAT
Tematem konkursu jest list do przyjaciela. Może to być list do osoby istniejącej w rzeczywistości lub fikcyjnej. Każdy uczestnik ma prawo do dowolnej interpretacji tematu i rozwinięcie wg własnego uznania.

3. FORMA 
Dana osoba może przesłać JEDEN LIST napisany odręcznie czytelnym pismem. Listy nieczytelne nie będą oceniane. Prace konkursowe muszą być napisane na papierze (kartka z zeszytu, papeteria itp.) i mieć formę listu w kopercie. W kopercie powinna się znajdować także osobna kartka z danymi uczestnika: imieniem i nazwiskiem, adresem (ew. adresem mailowym), telefonem kontaktowym oraz zgodą na publikację i przetwarzanie danych osobowych (wyłącznie w celach promocyjnych konkursu). 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA
W konkursie oceniane będą utwory w następujących kategoriach wiekowych:
I KATEGORIA:                     10-12 lat
II KATEGORIA:                    13-15 lat
III KATEGORIA:       16 lat i powyżej

5. OCENA I NAGRODY
Oceny nadesłanych listów dokona Komisja Konkursowa złożona z literatów. Organizator zapewnia atrakcyjne nagrody rzeczowe dla dwóch młodszych kategorii, a dla dorosłych oprócz rzeczowych także bony upominkowe. Ich wysokość jest uzależniona od werdyktu Komisji Konkursowej i ilości nagrodzonych miejsc. 

6. TERMIN I MIEJSCE
Prace należy przesyłać na adres:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie; Kruszyn , ul. Kasztanowa 1b; 59-700 Bolesławiec, w terminie do 24.10.2014 roku (uwaga: liczy się data stempla pocztowego).

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni listownie lub telefonicznie o terminie wręczenia nagród.  Finał przewidziany jest na listopad 2014 roku, a wyniki konkursu podane będą na stronie www.gokis.boleslawiec.org oraz na fanpage Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich bez względu na miejsce zamieszkania.