Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy oraz art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zwołuję zdalne posiedzenie XIX Sesji Rady Gminy Bolesławiec w dniu 27 stycznia 2021 r. o godz. 1100  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XIX Sesji
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII Sesji Rady Gminy z dnia 16.12.2020 r.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie informacji o bieżącej działalności w okresie między XVIII i XIX Sesją Rady Gminy.
 5. Przedstawienie rocznych Sprawozdań za rok 2020 z działalności Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych Komisji stałych Rady Gminy Bolesławiec.
 6. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji opinii w sprawie materiałów, będących przedmiotem obrad Sesji.
 7. Podjęcie uchwały Rady Gminy: 
  7.1 Nr XIX/221/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024,
  7.2 Nr XIX/222/21 w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2021 rok,
  7.3 Nr XIX/223/21 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego,
  7.4 Nr XIX/224/21 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku,
  7.5 Nr XIX/225/21 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu,
  7.6 Nr XIX/226/21 w sprawie przekształcenia Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kraśniku Dolnym poprzez zmianę jego siedziby i aktu założycielskiego,
  7.7 Nr XIX/227/21 zmieniająca uchwałę Nr XVII/151/16 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolesławiec,
  7.8 Nr XIX/228/21 w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia uchwały Rady Gminy Bolesławiec dotyczącej szczepionek przeciwko wirusowi SARS-COV-2 wniesionej przez Arkadiusza Rakoczego,
  7.9 Nr XIX/229/21 w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia uchwały Rady Gminy Bolesławiec dotyczącej szczepionek przeciwko wirusowi SARS-COV-2 wniesionej przez Krystiana Lubczyńskiego,
  7.10 Nr XIX/230/21 w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie podjęcia uchwały Rady Gminy Bolesławiec dotyczącej szczepionek przeciwko wirusowi SARS-COV-2 wniesionej przez Piotra Sterkowskiego,
  7.11 Nr XIX/231/21 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Gmina Bolesławiec oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i pytania radnych.
 10. Odpowiedzi na wolne wnioski i pytania.
 11. Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.

Transmisja na żywo: XIX Sesja Rady Gminy Bolesławiec, 27 stycznia 2021 r., godzina 1100

Wykaz głosowania radnych w sprawie przyjęcia porządku obrad: [PDFWG_PO_XIX-21.pdf (651,62KB)]

Podjęte uchwały: [Uchwały Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)]