W dniu 16 grudnia 2020r. Rada Gminy Bolesławiec Uchwałą Nr XVIII/219/20 przyjęła dokument pn. „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024” [PDFUchwała Nr XVIII-219-20 Rady Gminy Bolesławiec.pdf (9,29MB)]

Dotychczasowy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec (PGN) został przyjęty Uchwałą Nr X/76/15 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 16 grudnia 2015 r. Aktualizacja tego dokumentu wynika m.in. z konieczności: 1) dostosowania jego treści do obowiązujących obecnie przepisów prawa unijnego i krajowego; 2) weryfikacji już zrealizowanych działań, jak i wprowadzenia nowych, wpływających na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Zaktualizowany dokument będzie podstawą wdrażania przedsięwzięć zdefiniowanych w PGN i dotyczących działań inwestycyjnych jak i nie inwestycyjnych, mających wpływ na podniesienie efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji CO2, poprawę infrastruktury służącej rozwojowi niskoemisyjnych form transportu czy zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie działań proekologicznych. Zatwierdzenie „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024” otwiera możliwości uzyskania dofinansowania do inwestycji wynikających z dokumentu, co oznacza, że w przypadku pojawienia się możliwości otrzymania wsparcia, Gmina będzie starała się pozyskać dofinansowanie działań zawartych w PGN. Projekty będą mogły uzyskać dofinansowanie tylko wówczas, jeśli znajdą odzwierciedlenie w dokumentach planistycznych gminy, w tym w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.

W trakcie opracowywania dokumentu Wójt Gminy Bolesławiec wystąpił do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024”. W odpowiedzi ww. organ stwierdził (pismo z dnia 29 września 2020 r., znak: ZNS.9022.4.58.2020.DG), że przedmiotowy dokument należy do grupy projektów innych niż wymienione w art. 46 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zmianami), gdyż nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym uzgodnienia, co do ewentualnej potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przekazanego projektu dokumentu należy dokonać z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Organ inspekcji sanitarnej wyjaśnił również, że zgodnie z zapisem art. 47 ww. ustawy, w przypadku projektu dokumentów innych niż wymienione w art. 46, przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, jeżeli organ opracowujący dokument w uzgodnieniu z właściwym organem, o którym mowa w art. 57 (regionalnym dyrektorem ochrony środowiska) stwierdzi, że wyznaczają one ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub że realizacja postanowień danego dokumentu może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.

Mając powyższe na uwadze Wójt Gminy Bolesławiec wystąpił również do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o uzgodnienie braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu w swoim piśmie z dnia 22 października 2020 r., znak: WSI.410.2.66.2020.KM stwierdził, że dla ww. projektu dokumentu nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, bowiem nie wyznacza on ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a ingerencja w środowiska będzie miała miejsce jedynie na etapie realizacji inwestycji i będzie miała charakter przejściowej uciążliwości.

Obwieszczeniem z dnia 5 listopada 2020r., znak: OŚ.602.01.2020.01 Wójt Gminy Bolesławiec podał do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024” wraz z uzasadnieniem.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Bolesławiec zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w procedurze przyjęcia programu, w związku z czym obwieszczeniem z dnia 9 września 2020r., znak: OŚ.602.01.2020.01 poinformował mieszkańców gminy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024” w terminie od dnia 10 września 2020 r. do dnia 1 października 2020 r. włącznie oraz o możliwości składania uwag i wniosków: 1) pocztą tradycyjną; 2) osobiście (ustnie do protokołu) w Urzędzie Gminy Bolesławiec; 3) w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. We wskazanym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

„Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024” wyznacza zadania służące poprawie stanu powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Bolesławiec, w związku z czym zasadne jest jej przyjęcie.