Z dniem 1 stycznia 2021 roku wchodzą w życie nowe przepisy regulujące system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec. 

Podobnie, jak we wszystkich gminach w Polsce, tak i w Gminie Bolesławiec, obligatoryjnie dostosowano prawo lokalne do przepisów ogólnokrajowych – znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) poprzez wprowadzenie:

 • obowiązku selektywnego sposobu zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z wymaganiami i sposobem określonymi w regulaminie – na pięć frakcji: niesegregowane (zmieszane), papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, bioodpady (art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy),
 • wprowadzenia opłaty podwyższonej w przypadku niewypełniania obowiązku zbiórki odpadów w sposób selektywny (art. 6k ust.3 ustawy),
 • wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (art. 6k ust. 4a ustawy).

W związku z powyższym Rada Gminy Bolesławiec podjęła uchwałę nr XVI/188/20 z  dnia 30 września 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Dolno. z 2020 r. poz. 5584), zgodnie z którą od 1 stycznia 2021 r. zmianie ulegawysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wzrost stawek spowodowany jest sytuacją, jaka widoczna jest nie  tylko w naszym rejonie, ale  i w całej Polsce.

Ustawowe zaostrzenie przepisów w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów dla podmiotów odbierających odpady, m. in.: wymóg całodobowego monitoringu miejsc magazynowania odpadów, zabezpieczenia przeciwpożarowe, skrócenie czasu magazynowa odpadów do jednego roku oraz kaucje finansowe za ich przetrzymywanie, jak również rosnąca płaca minimalna przyczyniają się do podniesienia tych kosztów.

Niewątpliwie wpływ na wysokość opłaty ma wprowadzony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów o obowiązku jednolitej segregacja odpadów komunalnychjednolity system segregacji odpadów z obowiązkowym podziałem na 5 frakcji odpadów.

Wzrost cen za przyjmowanie odpadów na instalacje (składowiska odpadów). Poprzez wprowadzenie zmian legislacyjnych ustawodawca dał również możliwość zagospodarowania odpadów komunalnych w instalacjach zlokalizowanych na terenie całego kraju. Działanie to miało na celu wprowadzenie konkurencyjności cen oraz uniknięcie regionalnych monopoli. Zniesienie regionalizacji instalacji przyniosło efekt odwrotny w postaci wzrostu zagospodarowania odpadów na instalacjach komunalnych i kosztów transportu odpadów.

Nie lepiej dzieje się na rynku surowców wtórnych, gdzie obecnie odpady segregowane przyjmowane są do sortowni za ok. 500 zł za tonę. Na krajowym rynku brakuje odbiorców, którzy przyjmowaliby tworzywa sztuczne i makulaturę. Rośnie też ilość odpadów opakowaniowych za które producenci do dnia dzisiejszego nie ponoszą odpowiedzialności.

Przy kalkulowaniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1  stycznia 2021 r. należało wziąć pod uwagę również zmieniające się wskaźniki gospodarcze: wzrost średniego wynagrodzenia za pracę, wzrost ceny prądu, wzrost kosztów transportu i inflację. Nie bez wpływu na system gospodarowania odpadami komunalnymi jest także usuwanie coraz częściej występujących dzikich wysypisk. 

Szanowni Państwo, wszyscy z niepokojem obserwujemy wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, które w konsekwencji ponosimy my - mieszkańcy, niemniej jednak gmina jest zobowiązana wypełnić ciążące na niej obowiązki i zapewnić mieszkańcom ciągłość usługi odbioru i zagospodarowania odpadów.

Najważniejsze informacje dotyczące nieruchomości zamieszkałych:

Zgodnie z nową uchwałą Rady Gminy Bolesławiec miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r.wynoszą odpowiednio:

 • 30,00 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość,
 • 60,00 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny,
 • zwolnienie z części opłaty dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 złmiesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy przed wejściem w życie nowych uchwał zadeklarowali segregację odpadów, otrzymają zawiadomienie o zmienionej wysokości opłaty i nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy dotychczas deklarowali nieselektywny sposób gromadzenia odpadów, mają obowiązek złożenia nowych deklaracji począwszy od 1 stycznia 2021 r. ze wskazaniem stawki opłaty obowiązującej dla zbiórki selektywnej.

Nową deklarację należy złożyć również w przypadku zadeklarowania kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku i chęci skorzystania z ulgi w opłacie. Skorzystanie z niższej stawki za odbiór odpadów oznacza, że bioodpady nie będą odbierane przez firmę wywozową oraz nie będzie możliwości oddania tych odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Wszystkie bioodpady muszą zostać zagospodarowane w przydomowym kompostowniku.

Ulga zostanie naliczona po skontrolowaniu stanu faktycznego płatnikom, którzy zadeklarują, że kompostują wszystkie bioodpady w kompostowniku. Informujemy, że deklaracja tej treści będzie się wiązać z obowiązkiem zwrotu brązowego pojemnika na bioodpady.

Termin i sposób uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie: płatności kwartalne w terminach do 15 marca15 maja15 września i 15 listopada na indywidualny rachunek bankowy wskazany w zawiadomieniu. 

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty, przy zastosowaniu wysokości opłaty podanej w zawiadomieniu (art. 6m ust. 2b ustawy).

Najważniejsze informacje dotyczące nieruchomości niezamieszkałych (firm i instytucji):

Rada Gminy Bolesławiec podjęła uchwałę  nr XVI/189/20 z  dnia 30 września 2020 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne(Dz. Urz. Woj. Dolno. z 2020 r. poz. 5585), w której określono stawki opłaty za określony pojemnik lub worek dla nieruchomości niezamieszkałych, obowiązujące od 1 stycznia 2021 r., na następującym poziomie:

 • worek 120 l – 18,19 zł
 • pojemnik 120 l – 6,34 zł
 • pojemnik 240 l – 12,68 zł
 • pojemnik 1100 l – 58,21 zł

W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów opłata wzrośnie czterokrotnie.

W miejsce dotychczasowego naliczania opłaty wyłącznie za odbieranie i zagospodarowanie odpadów jednej frakcji, tj. odpadów zmieszanych, wprowadzono naliczanie opłaty za odbiór i  zagospodarowanie odpadów za pojemnik/worek z każdej z pięciu obowiązkowych frakcji:

 1. niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
 2. papieru,
 3. tworzyw sztucznych i metali,
 4. szkła,
 5. bioodpadów.

UWAGA!

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy chcą, aby Gmina Bolesławiec odbierała odpady z ich nieruchomości po 1 stycznia 2021 r., powinni złożyć w terminie pisemną zgodę na przystąpienie do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z nową deklaracją. Jeśli tego nie zrobią, gmina zaprzestanie odbierania odpadów komunalnych z ich nieruchomości. 

Właściciele, którzy zrezygnują z gminnego systemu gospodarowania odpadami będą zobowiązani posiadać indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych z uprawnionym podmiotem odbierającym odpady komunalne, który posiada stosowny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Będą także kontrolowani w zakresie posiadania stosownych umów na wywóz odpadów komunalnych oraz realizacji obowiązków wynikających z przepisów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pod numerem telefonu 75 732 32 21-23, wew. 121.

Jarosław Babiasz