Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy oraz art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zwołuję zdalne posiedzenie XVIII Sesji Rady Gminy Bolesławiec w dniu 16 grudnia 2020 r. o godz. 900 (środa) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XVIII Sesji
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji Rady Gminy z dnia 4.11.2020 r.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie informacji o bieżącej działalności w okresie między XVII i XVIII Sesją Rady Gminy.
 5. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie  budżetu Gminy na 2021 rok.
 6. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji opinii w sprawie materiałów, będących przedmiotem obrad Sesji.
 7. Podjęcie uchwały Rady Gminy: 
  7.1 Nr XVIII/209/20 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec,
  7.2 Nr XVIII/210/20 w sprawie budżetu Gminy Bolesławiec na 2021 rok,
  7.3 Nr XVIII/211/20 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa  Dolnośląskiego,
  7.4 Nr XVIII/212/20 w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2020 rok,
  7.5 Nr XVIII/213/20 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2021 rok,
  7.6 Nr XVIII/214/20 w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2021 rok,
  7.7 Nr XVIII/215/20 w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bolesławiec na rok 2021,
  7.8 Nr XVIII/216/20 w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bolesławiec na lata 2021 – 2027,
  7.9 Nr XVIII/217/20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Jodłowej we wsi Kruszyn,
  7.10 Nr XVIII/218/20 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec w części dotyczącej złoża „Janina” w miejscowości Suszki i Żeliszów,
  7.11 Nr XVIII/219/20 w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bolesławiec na lata 2021-2024”,
  7.12 Nr XVIII/220/20 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Gmina Bolesławiec udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i pytania radnych.
 10. Odpowiedzi na wolne wnioski i pytania.
 11. Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.

Projekty Uchwał: Projekty Uchwał Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)

Transmisja na żywo: XVIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec, 16 grudnia 2020 r., godzina 900