Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy oraz art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zwołuję zdalne posiedzenie XVII Sesji Rady Gminy Bolesławiec w dniu 4 listopada 2020 r. o godz. 900 (środa) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XVII Sesji
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XVI Sesji Rady Gminy z dnia 30.09.2020 r.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie informacji o bieżącej działalności w okresie między XVI i XVII Sesją Rady Gminy.
 5. Przedstawienie Informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Gminy Bolesławiec za rok 2019 oraz Wójtowi Gminy Bolesławiec za 2019 r.
 6. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji opinii w sprawie materiałów, będących przedmiotem obrad Sesji.
 7. Podjęcie uchwały Rady Gminy: 
  7.1 Nr XVII/198/20 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem i zarządzającym jest Gmina Bolesławiec udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
  7.2 Nr XVII/199/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  7.3 Nr XVII/200/20 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bolesławiec,
  7.4 Nr XVII/201/20 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  7.5 Nr XVII/202/20 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Bolesławiec,
  7.6 Nr XVII/203/20 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec,
  7.7 Nr XVII/204/20 w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Kraszowice dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2021 roku,
  7.8 Nr XVII/205/20 w sprawie Programów Polityki Zdrowotnej Gminy Bolesławiec na 2021 rok,
  7.9 Nr XVII/206/20 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,
  7.10 Nr XVII/207/20 w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Bolesławiec,
  7.11 Nr XVII/208/20 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i pytania radnych.
 10. Odpowiedzi na wolne wnioski i pytania.
 11. Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.

Transmisja na żywo: XVII Sesja Rady Gminy Bolesławiec, 4 listopada 2020 r., godzina 900

Wykaz głosowania radnych w sprawie przyjęcia porządku obrad [PDFWG_PO_XVII-20.pdf (622,74KB)]

Podjęte uchwały: Uchwały Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)