W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła +, w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Gmina Bolesławiec otrzymała dofinasowanie w wysokości 75.000 zł.

Pozyskane środki zostały przeznaczone na zakup 26 laptopów. Nabyty sprzęt komputerowy został przekazany do szkół podstawowych, gdzie będzie wykorzystywany do realizacji programów nauczania oraz zadań statutowych jednostek.

Jeżeli w tym roku szkolnym także zaistnieje konieczność wprowadzenia nauki zdalnej, zostanie użyczony nauczycielom, którzy będą prowadzić zajęcia w tej formie.

Barbara Majecka