Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie XVI Sesji Rady Gminy Bolesławiec w dniu 30 września 2020 r. o godz. 900 (środa) w sali konferencyjnej Centrum Administracyjno-Kulturalnego w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XVI Sesji
 3. Wręczenie medali Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XV Sesji Rady Gminy z dnia 24.06.2020 r.
 5. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 oraz informacji o bieżącej działalności w okresie między XV i XVI Sesją Rady Gminy.
 6. Wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna”.
 7. Przedstawienie Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2019 rok oraz podejmowane działania zmierzające do zmniejszenia przestępczości na terenie Gminy Bolesławiec.
 8. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji opinii w sprawie materiałów, będących przedmiotem obrad Sesji.
 9. Podjęcie uchwały Rady Gminy: 
  9.1 Nr XVI/178/20 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 roku,
  9.2 Nr XVI/179/20 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bolesławiec,
  9.3 Nr XVI/180/20 w sprawie zmiany budżetu Gminy Bolesławiec na 2020 rok,
  9.4 Nr XVI/181/20 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego,
  9.5 Nr XVI/182/20 w sprawie przystąpienia Gminy Bolesławiec do Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna”,
  9.6 Nr XVI/183/20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzwin,
  9.7 Nr XVI/184/20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów pomiędzy drogą wojewódzką nr 297, drogą powiatową nr 2286D i autostradą A4 we wsiach Dąbrowa Bolesławiecka i Kraśnik Dolny,
  9.8 Nr XVI/185/20 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów po nieczynnej linii kolejowej we wsi Golnice,
  9.9 Nr XVI/186/20 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec,
  9.10 Nr XVI/187/20 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za  uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  9.11 Nr XVI/188/20 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
  9.12 Nr XVI/189/20 w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
  9.13 Nr XVI/190/20 w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
  9.14 Nr XVI/191/20 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  9.15 Nr XVI/192/20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
  9.16 Nr XVI/193/20 w sprawie zamiaru przekształcenia ZSP w Kraśniku Dolnym w zakresie zmiany jego siedziby,
  9.17 Nr XVI/194/20 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bolesławiec, w roku szkolnym 2020/2021,
  9.18 Nr XVI/195/20 rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kruszynie,
  9.19 Nr XVI/196/20 w sprawie rozpatrzenia skarg na dyrektorów szkół na terenie Gminy Bolesławiec,
  9.20 Nr XVI/197/20 w sprawie przystąpienia do współpracy z gminami i powiatami tworzącymi Zachodni Obszar Integracji Województwa Dolnośląskiego (ZOI) w związku z utworzeniem i realizacją instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w okresie 2021-2027.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i pytania radnych.
 12. Odpowiedzi na wolne wnioski i pytania.
 13. Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.

Transmisja na żywo: XVI Sesja Rady Gminy Bolesławiec, 30 września 2020 r., godzina 900

Podjęte uchwały: Uchwały Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)