Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zwanej dalej Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zawiadamiam o wydaniu decyzji z dnia 28 sierpnia 2020r. umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie odcinków autostrady A4 Wrocław — Krzyżowa i A18 Krzyżowa — Golnice z dostosowaniem do wymaganych parametrów techniczno-budowlanych dla autostrady — wg wariantu I trasy głównej oraz wariantu 1 rozwiązań węzłów za wyjątkiem węzłów Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i Kąty Wrocławskie, których lokalizacja jest zgodna z wariantem 2 rozwiązań węzłów”, którego inwestorem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Z treścią ww. decyzji, jak również z dokumentacją sprawy, strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Al. Jana Matejki 6, 50—333 Wrocław, w godzinach od 800 do 1400. Strony postępowania chcące uzyskać wgląd do akt sprawy proszone są o wcześniejsze zgłoszenie takiego zamiaru telefonicznie na numer 71 747 93 00 lub drogą elektroniczną na adres sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl ze wskazaniem proponowanej daty i godziny przeglądania akt (od poniedziałku do piątku w godzinach 800 — 1400).

Od ww. decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu przysługuje stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 49 Kpa, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Łucja Czarnomska-Kurowska
Naczelnik Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko