Działalność organizacyjna, szkoleniowa i finansowa:

Pomimo trwającej epidemii związanej z zakażeniami w naszym kraju COVID-19 działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Bolesławiec nie została zawieszona. Nadal braliśmy czynny udział w gaszeniu pożarów oraz w działaniach mających na celu likwidację skutków miejscowych zagrożeń, zachowując przy tym dodatkowe zabezpieczenie w środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki ochronne) oraz stosując odpowiednie środki dezynfekcyjne, które to zostały zakupione dla naszych jednostek ze środków budżetowych Gminy Bolesławiec wraz z pierwszymi sygnałami o możliwości powstania epidemii.

W dniach 25 i 26 stycznia bieżącego roku w Domu Ludowym "Jarzębina" w Trzebieniu odbyło się szkolenie wraz z egzaminem recertyfikacyjnym z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Egzamin z wynikiem pozytywnym zdali wszyscy druhowie z naszej gminy. Koszt szkolenia został pokryty ze środków Gminy Bolesławiec.

Niestety ze względu na epidemię nie udało się przeprowadzić kolejnego szkolenia z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla druhów nie posiadających jeszcze takiego przeszkolenia. Z tego samego powodu nie doszło również do rozpoczęcia planowanego wcześniej szkolenia podstawowego dla strażaków OSP, którego słuchaczami mieli być również młodzi adepci pożarnictwa, druhny i druhowie z naszej gminy.

W miesiącach lutym i marcu w naszych jednostkach odbyły się zebrania sprawozdawcze za rok 2019, w których uczestniczyli również przedstawiciele władz Gminy Bolesławiec.

W dniu 23 marca wraz z Urzędem Gminy Bolesławiec oraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kruszynie wystosowaliśmy komunikat do mieszkańców Gminy Bolesławiec o gotowości udzielania pomocy dla osób chorych i będących na kwarantannie w związku z pandemią COVID-19. W związku z tym nasze jednostki odnotowały kilka interwencji, pomagając mieszkańcom potrzebującym w naszej gminie.

W kwietniu nasze jednostki składały do KP PSP w Bolesławcu wnioski o uzyskanie dotacji finansowych z MSWiA oraz KSRG. W maju otrzymaliśmy informację o otrzymaniu środków finansowych na zakup sprzętu ratowniczego, środków łączności oraz na remont remiz strażackich w ramach corocznych dotacji z MSWiA oraz Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego w łącznej kwocie blisko 43 tys. zł. Warunkiem otrzymania takich dotacji było zapewnienie przez Gminę Bolesławiec minimum 10 % wkładu własnego dla każdej wnioskującej jednostki. Strażacy wykonają w/w zadania za kwotę łączną blisko 56 tys. zł.

W budżecie Gminy Bolesławiec na rok 2020 zostały zapewnione również środki na wkład własny do zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieniu w ramach dotacji KSRG. Niestety, pomimo zaangażowania znacznych środków ze strony Gminy Bolesławiec (350 tys. zł.), taki zakup nie został pozytywnie zaakceptowany przez instytucje dotujące. Może uda się za rok.

W miesiącu czerwcu OSP w Trzebieniu złożyła wniosek o uzyskanie grantu w ramach XI Edycji Programu "Działaj Lokalnie" 2020, współorganizowanego przez Fundację "Wrzosowa Kraina" w Chocianowie oraz Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. W wyniku konkursu grantowego OSP w Trzebieniu zakupiła nowoczesne ubranie specjalne o wartości 3600,00 zł.

Również w czerwcu wszystkie nasze jednostki złożyły wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Maksymalne kwoty dotacji możliwe do uzyskania, to kwota 20.000,00 zł., przy zapewnieniu minimum 30 % wkładu własnego. Po przekazaniu informacji dla władz Gminy Bolesławiec o takim konkursie, automatycznie otrzymaliśmy informację zwrotną o zapewnieniu takich środków przez Gminę Bolesławiec dla wszystkich jednostek. Miło nam poinformować, że wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, dzięki temu możemy realizować do końca bieżącego roku zakupy niezbędnego dla nas sprzętu ratowniczego i środków ochrony indywidualnej za kwotę 115.746,25 zł.

Ponadto w pierwszym półroczu zostały poczynione zakupy sprzętu ratowniczego ze środków funduszy sołeckich z miejscowości naszej gminy, zarezerwowanych dla jednostek OSP. Środki te poszczególne sołectwa rozdysponowały następująco:

L.p.

SOŁECTWO

OSP Trzebień

OSP

Ocice

OSP Brzeźnik

Wnioskowany do zakupu sprzęt ratowniczy

1.

Bolesławice

1 805,79

   

węże tłoczne, rozdzielacz

2.

Bożejowice - Rakowice

 

1 500,00

 

czujnik wielogazowy, kamera termowizyjna

3.

Brzeźnik

   

7 700,00

węże ssawne, radiotelefon przenośny, mikrofonogłośniki do radiotelefonów przenośnych

4.

Dabrowa Bol.

1 000,00

   

łopaty, szpadle, widły, siekiery

5.

Dobra

   

1 500,00

węże ssawne i tłoczne

6.

Kraszowice

 

1 500,00

 

czujnik wielogazowy, kamera termowizyjna

7.

Kraśnik Górny

1 020,00

   

nożyce do cięcia prętów, zestaw do segregacji osób poszkodowanych TRIAGE

8.

Kraśnik Dolny

1 800,00

   

węże tłoczne

9.

Krępnica

1 300,00

   

parawan ratowniczy

10.

Kruszyn

1 093,90

   

węże tłoczne

11.

Mierzwin

   

1 000,00

węże ssawne i tłoczne

12.

Nowa

 

1 500,00

 

czujnik wielogazowy, kamera termowizyjna

13.

Ocice

 

6 000,00

 

czujnik wielogazowy, kamera termowizyjna

14.

Otok

 

1 500,00

 

czujnik wielogazowy, kamera termowizyjna

15.

Stara Oleszna

2 215,78

   

opryskiwacz spalinowy plecakowy

16.

Trzebień

10 793,90

   

zestawy kondycjonujące do akumulatorów, prądownice, prądownica pianowa, wytwornica piany, pilarka spalinowa, przedłużacze na zwijadle

17.

Trzebień Mały

650,00

   

węże tłoczne

18.

Parkoszów

1 000,00

   

spodnie pilarza, ochronniki słuchu

Razem:

22 679,37

12 000,00

10 200,00

 

            

Bardzo dziękujemy za zrozumienie naszych potrzeb przez poszczególne sołectwa. Prosimy 
o ponowną pomoc także w roku 2021, zapraszając jednocześnie pozostałe sołectwa do wsparcia naszych jednostek.

Działalność operacyjna:

W pierwszej połowie roku 2020 nasze jednostki interweniowały same lub z innymi podmiotami ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu bolesławieckiego w sumie w 122 zdarzeniach.

Tabela: Udział jednostek OSP Gminy Bolesławiec w działaniach ratowniczo - gaśniczych w I półroczu 2020 r.:

Jednostka

P

MZ

AF

Razem

OSP Brzeźnik

7

12

1

20

OSP Ocice

17

23

1

41

OSP Stare Jaroszowice

8

3

1

12

OSP Trzebień

23

25

1

49

 

 

Oznaczenia:

 • P - pożary;
 • MZ - miejscowe zagrożenia (wypadki drogowe, plamy substancji ropopochodnych na drogach, skutki anomalii pogodowych itp.);
 • AF - alarmy fałszywe.

Oprócz likwidacji standardowych zagrożeń, takich jak pożarów nieużytków, ściółki leśnej, przewodów kominowych w budynkach, zabezpieczeniu plam substancji ropopochodnych, likwidacji skutków anomalii pogodowych itp., zdarzały się również inne zdarzenia charakterystyczne:

 • W dniach 08.01. w Nowych Jaroszowicach, 10.01. w Żeliszowie i 26.01. w Nowych Jaroszowicach zastęp OSP w Starych Jaroszowicach brał udział w gaszeniu pożarów przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych.
 • 11.01. o godzinie 13:34 zastęp z OSP w Trzebieniu został zadysponowany do wypadku drogowego na drodze wojewódzkiej nr 297 nieopodal miejscowości Leszno Górne (woj. lubuskie). Po przyjeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że samochód osobowy, którym podróżował tylko kierowca zjechał z nieznanych przyczyn z drogi i uderzył w drzewo. Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, natomiast osoba poszkodowana odmówiła udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy. W działaniach brały również udział 2 zastępy z JRG PSP w Bolesławcu, 2 zastępy z JRG PSP w Szprotawie, zastęp OSP w Lesznie Górnym, zespół ratownictwa medycznego oraz patrol Policji.
 • 12.01.2020 r. nasze jednostki brały udział w zabezpieczeniu 28 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bolesławcu. Bardzo się cieszymy, że kolejny raz mogliśmy wesprzeć tę bardzo pożyteczną akcję.
 • 16.01.2020 r. zastęp OSP w Starych Jaroszowicach został zadysponowano do pożaru samochodu osobowego na drodze wojewódzkiej nr 297 w miejscowości Suszki. W działaniach brał udział również zastęp z JRG PSP w Bolesławcu oraz patrol Policji.
 • 21.01. o godzinie 02:31 zastęp OSP w Trzebieniu został zadysponowany do pożaru drewnianej stodoły przy ulicy Parkowej w Trzebieniu. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali bardzo rozwinięty pożar, który obejmował całą stodołę oraz przenosił się na pobliskie budynki mieszkalne i gospodarcze. Dowódca zgłosił potrzebę dysponowania większej ilości sił i środków na miejsce zdarzenia. Wszyscy mieszkańcy budynku mieszkalnego, który znajdował się na posesji ewakuowali się przed przyjazdem straży pożarnej. Działania polegały na podaniu jednego prądu wody w obronie budynków niezajętych jeszcze pożarem oraz jednego prądu wody w natarciu na palącą się stodołę i budynek gospodarczy. Dodatkowym utrudnieniem była przerwa w dostawie wody w sieci wodociągowej w naszej miejscowości, ze względu na awarię, która trwała w godzinach od 22:00 do 6:00. W działaniach brały również udział 3 zastępy z JRG PSP w Bolesławcu, cysterna z JRG PSP w Szprotawie, zastępy OSP w Brzeźniku i w Ocicach, patrol Policji oraz pogotowie energetyczne. Działania trwały około 2,5 godziny.
 • 10.02. zastępy OSP z naszej gminy usuwały skutki wichury, jaka nawiedziła nasz powiat.
 • 18.02. o godzinie 18:10 zastępy OSP w Ocicach i w Trzebieniu zostały zadysponowane do pożaru stolarni w miejscowości Bolesławice. W trakcie działań gaśniczych otrzymano informację o pożarze "miododajni" w miejscowości Rakowice. Do tego pożaru zadysponowano zastęp OSP w Brzeźniku wraz z innymi jednostkami OSP z terenu powiatu.
 • 16.02. o godz. 11:09 zastęp OSP w Ocicach został zadysponowany do ulatniającego sie tlenku węgla w jednym z budynków jednorodzinnych w miejscowości Rakowice. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
 • 24.02. o godz. 04:23 wyjazd OSP w Ocicach do powalonego drzewa w miejscowości Ocice. Po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia usunięto drzewo z jezdni i udrożniono przejazd.
 • 04.04. o godz. 14.00 wszystkie zastępy z Gminy Bolesławiec zostały zadysponowane do emitowania poprzez sprzęt nagłaśniający posiadanych pojazdów ratowniczych komunikatu nt. zagrożenia związanego z Koronawirusem.
 • 18.04. o godz. 19:52 zastępu z OSP w Ocicach wyjeżdżał do pożaru traw w Mierzwinie. Powodem pożaru było zwarcie w transformatorze, od którego zapaliła się sucha trawa na przylegającym do tranformatora terenie.
 • 23.04. o godzinie 17:35 zastęp GBA 2,5/16 z OSP w Trzebieniu został zadysponowany do pożaru ambony w miejscowości Nowa Wieś Kraśnicka. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że pożarem objęte jest również poszycie pobliskiego lasu. W działaniach brał również udział zastęp z JRG PSP w Bolesławcu, zastęp z OSP w Krzyżowej oraz samolot gaśniczy.
 • 26.04. o godz. 15:46 zastępy OSP w Ocicach i w Starych Jaroszowicach zostały zadysponowane do pożaru lasu w okolicach strzelnicy wojskowej przy wyjeździe z Bolesławca w kierunku Lwówka Śląskiego (ul. Jeloniogórska).
 • 28.04. o godzinie 06:23 zastęp SLRr z OSP w Trzebieniu wraz z łodzią ratowniczą został zadysponowany do poszukiwań zaginionego chłopca w miejscowości Nowogrodziec. Działania polegające na przeszukania koryta rzeki Kwisa z użyciem sonaru prowadzono wraz ze strażakami z JRG PSP w Bolesławcu, Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno - Nurkowego w Legnicy oraz policjantami z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego we Wrocławiu. W działaniach tych brał również udział zastęp OSP w Ocicach.
 • 28.04. o godz. 23:39 zastępy OSP w Brzeźniku, Ocicach i Starych Jaroszowicach zostały zadysponowane do pożaru stogu słomy w Ocicach. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu dwóch prądów wody na palącą się słomę, obronie maszyn znajdujących się w pobliżu sterty oraz przerzucaniu i przelewaniu słomy. Na szczęście nikomu nic się nie stało. 
 • 04.05. o godz. 17.00 zastęp OSP w Brzeźniku został zadysponowany do wypadku drogowego na DK nr 94 pomiędzy Brzeźnikiem a Parzycami. Samochód osobowy wpadł do rowu i dachował. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu KPP osobom poszkodowanym oraz odłączeniu akumulatorów.
 • 05.05. o godzinie 13:58 zastęp GBA 2,5/16 OSP w Trzebieniu został zadysponowany do nagłego zatrzymania krążenia (pomoc pogotowiu, które jeszcze nie dotarło na miejsce zdarzenia) u mężczyzny przy ulicy Bolesławieckiej w Trzebieniu. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zgłoszenie potwierdziło się, a ratownicy niezwłocznie przejęli od rodziny prowadzenie resuscytacji krążeniowo - oddechowej z użyciem sprzętu ratowniczego oraz defibrylatora. Po kilku minutach na miejscu zdarzenia pojawił się również zespół ratownictwa medycznego, który kontynuował czynności. Niestety, pomimo długotrwałej reanimacji nie udało się przywrócić mężczyźnie funkcji życiowych.

Akcja ratownicza była dla druhów z Trzebienia szczególnie trudna, ponieważ osobą reanimowaną okazał się wieloletni strażak ich jednostki, jej niedawny naczelnik, członek Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Bolesławcu, ceniony kolega i nauczyciel młodych pokoleń strażackich OSP w Trzebieniu - dh Stanisław Olchawa.

O tym, że Stasiu był bardzo lubiany i ceniony nie tylko w swojej jednostce, mogliśmy się przekonać, pomimo panującej epidemii, podczas uroczystości pogrzebowych, które odbyły się w dniu 8 maja w Kościele Parafialnym p.w. Świętego Krzyża w Trzebieniu. W uroczystościach oprócz rodziny i druhów z Trzebienia brały udział również delegacje z KP PSP w Bolesławcu, OSP z Brzeźnika, Leszna Górnego, Ocic i Starych Jaroszowic, mieszkańcy Trzebienia, okolicznych miejscowości, a także koledzy z pracy Ś.P. Stanisława.

 

 • 10.05. o godzinie 00:18 zastęp GBA 2,5/16 z OSP w Trzebieniu został zadysponowany do pożaru budynku w miejscowości Kraśnik Górny. W działaniach brały również udział 3 zastępy z JRG PSP w Bolesławcu oraz zastęp OSP w Różyńcu.
 • 01.06. o godzinie 13:05 zastęp OSP w Trzebieniu został zadysponowany do uwolnienia sarenki, która wpadła do jednej z nieczynnych, poradzieckich studzienek kanalizacyjnych w miejscowości Trzebień. Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyciągnięciu sarny ze studzienki i przekazaniu jej dla przybyłego lekarza weterynarii.
 • 06.06. o godz. 21:47 zastęp z OSP w Ocicach został zadysponowany przez SKKP w Bolesławcu na prośbę SKKP w Lwówku Śląskim do pożaru samochodu dostawczego na drodze z Włodzic do Ocic (teren powiatu lwóweckiego). Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zastali samochód dostawczy w całości objęty pożarem. Podano jeden prąd piany ciężkiej w natarciu oraz zabezpieczono miejsce zdarzenia. Po kilkunastu minutach na miejsce zdarzenia dojechał zastęp z JRG Lwówek Śląski.
 • 11.06. zastęp OSP w Starych Jaroszowicach został zadysponowany do zabezpieczenia zdezorientowanego roju pszczół w swojej miejscowości. Z uwagi na fakt, że wśród druhów z tej jednostki są również zaawansowani pszczelarze, zagubione pszczółki znalazły swoje nowe "miejsce zamieszkania".
 • 23.06. o godzinie 01:08 zastęp GBA 2,5/16 z OSP w Trzebieniu został zadysponowany do kolizji busa z samochodem ciężarowym na 66 kilometrze drogi krajowej nr 18 w kierunku Wrocławia. Działania zastępu polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz ograniczeniu wycieku płynów eksploatacyjnych z uszkodzonych pojazdów. W działaniach brał również udział zastęp z JRG PSP w Bolesławcu oraz patrol Policji.
 • 27.06. o godzinie 10:32 zastęp GBA 2,5/16 z OSP w Trzebieniu został zadysponowany do pożaru garażu w miejscowości Kraśnik Górny. W działaniach brały również udział dwa zastępy z JRG PSP w Bolesławcu, zastęp z OSP w Tomaszowie Bolesławieckim oraz patrol Policji.

O zdarzeniach z okresu letniego (lipiec i sierpień) napiszemy w podsumowaniu powakacyjnym  w miesiącu wrześniu.

Jednocześnie, z uwagi na panującą suszę, występujący okres burzowy, no i oczywiście panującą epidemię, prosimy Państwa o szczególną ostrożność zarówno podczas prac polowych, jak również w czasie wakacyjnego wypoczynku.

Uważajcie na siebie!

 

Fotografie: Janusz Wilk, zasoby własne OSP Gminy Bolesławiec

Informacje - uzyskane od poszczególnych jednostek za zgodą ich zarządów

dh Jarosław Nenkin Komendant Gminny ZOSP RP w Bolesławcu