Zgodnie z art. 90 d ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie Gminy Bolesławiec, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem ust. 12.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2008 r. o pomocy społecznej  (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1507) miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł netto na osobę w rodzinie ucznia. Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308 zł. Świadczenie wychowawcze „500 +” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

 

Komu nie przysługuje stypendium szkolne?

  • dziecku odbywającemu roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. „zerówka”),
  • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymanych stypendiów nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.) tj. kwoty 2480 zł (rocznie).

 

Termin składania wniosku

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1 do 15 września danego roku szkolnego w Gminnym Zakładzie Obsługi Szkół w Bolesławcu, ul Teatralna 1A W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego. Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły.

Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku o stypendium szkolne dokumenty potwierdzające dochód rodziny ucznia/słuchacza uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (tj. sierpień 2020 r.) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, ustalony na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Poniżej zostały umieszczone dokumenty do pobrania:

Zofia Kojder