W granicach gminy Bolesławiec znajdują się cztery ciągi krajowych szlaków turystycznych oznakowane kolorami: żółtym, zielonym, niebieskim, czerwonym oraz międzynarodowy szlak pielgrzymkowy – Droga św. Jakuba.

 1. Szlak żółty:
 • Szlak im. L. Piątkowskiego wokół Bolesławca – odcinek północny. Jest to szlak o typowo nizinnym charakterze. Wiedzie niemal wyłącznie przez pola i wioski. Stosunkowo długie odcinki asfaltowymi drogami czynią potencjalną wędrówkę nieco uciążliwą. Atrakcyjny krajobrazowo jest początkowy odcinek drogi wiodący doliną Bobru wzdłuż żwirowni. Po drodze szlak mija drzewa pomnikowe i liczne zabytki architektury. Dalej szlak prowadzi w kierunku Tomaszowa Bolesławieckiego, gdzie kończy się jego część nizinną, a zaczyna część podgórska (południowa).
 • Szlak im. L. Piątkowskiego wokół Bolesławca – odcinek południowy. Szlak o charakterze podgórskim. Prowadzi przez tereny o zróżnicowanym krajobrazie (dolina rzeczna, obszary sedymentacji fluwioglacjalnej, równina denudacyjna na skałach litych). Po drodze liczne drzewa pomnikowe, walory kulturowe (cmentarz wojenny, zabytki architektury, stara elektrownia wodna na Kraszowicach), a także miejsca widokowe. Większość trasy poprowadzona drogami szutrowymi i gruntowymi, dogodnymi dla turystyki pieszej i rowerowej. Dalej szlak wiedzie przez Wartę Bolesławiecką do Tomaszowa Bolesławieckiego, gdzie rozpoczyna się jego część nizinna.
 1. Szlak zielony:

 • Szlak Bolesławiec – Lwówek Śląski – jest to szlak podgórski. Początkowy odcinek prowadzi drogami leśnymi i polnymi, od Kraszowic zaś asfaltem. Trasa silnie urzeźbiona, prowadzi przez równinę denudacyjną pociętą głębokimi dolinkami. Od Kraszowic po terasach Bobru. Na trasie kilka drzew pomnikowych i zabytków architektury. Przed Kraszowicami wyróżniający się punkt widokowy.
 • Szlak Bolesławiec – Modła – szlak nizinny. Wiedzie głównie przez pola i łąki nieutwardzonymi drogami. W obrębie gminy przy szlaku brak istotnych walorów przyrodniczych czy kulturowych.
 1. Szlak niebieski:

 • Szlak „Puszczański” Zebrzydowa – Bolesławiec – szlak nizinny. Wiedzie głównie przez rozległe kompleksy leśne, choć w gminie Bolesławiec znaczna część trasy prowadzi przez łąki. Długość całego szklaku wynosi 34 km, z czego 16 przypada na gminę Osiecznica, 5 km na gminę Bolesławiec. Szlak jest atrakcyjny turystycznie, na co wpływają liczne walory przyrodnicze i kulturowe, a także fakt, że długie odcinki przebiegają przez bezludne tereny, co sprzyja wypoczynkowi. Szlak wiedzie niemal całkowicie przez drogi polne oraz leśne.
 • Szlak Bolesławiec – Grodziec – szlak podgórski, wiodący głownie przez tereny rolnicze. Jedynie koło Pokutujących Skałek prowadzi kilkaset metrów skrajem lasu. Największą atrakcją przyrodniczą są „Pokutujące Skałki” stanowiące wychodnie piaskowców na wyrobisku dawnego kamieniołomu. Dalszy odcinek wiedzie przez Wartowice na Grodziec.
 1. Szlak czerwony – szlak II Armii Wojska Polskiego. Prowadzi on wzdłuż trasy przemarszu II Armii Wojska Polskiego przez Dolny Śląsk w 1945 r. od Oleśnicy po Zgorzelec.

 2. Dolnośląska Droga św. Jakuba – stanowiąca fragment europejskiej sieci szlaków pielgrzymkowych prowadzących do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela w Hiszpanii. Odcinek odtworzonej drogi o długości ok. 160 km został otwarty 24 lipca 2005 r. prowadząc z kolegiaty w Głogowie, przez sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Jakubowie do granicy polsko-niemieckiej w Zgorzelcu-Görlitz, gdzie przez Most Staromiejski łączy się z Ekumeniczną Drogą Pątniczą (Ökumenischer Pilgerweg), przebiegającą przez Saksonię i Turyngię. Na terenie gminy Bolesławiec przebiega z kierunku Tomaszowa Bolesławieckiego - przez Kruszyn – miasto Bolesławiec – Mierzwin – dalej w kierunku Zabłocia i Nowogrodźca. Droga św. Jakuba przebiega obecnie wzdłuż europejskiego korytarza Via Regia, który jest historycznym traktem handlowym, prowadzącym od Hiszpanii do Rosji. Via Regia nazwana również „Drogą Królewską” czy „Wysoką Drogą” nie posiadała jednego, z góry ustalonego przebiegu, zmieniał się on w zależności od sytuacji politycznych czy innych uwarunkowań jak np. powodzie, pożary. Droga św. Jakuba i Via Regia związane są również ze szlakiem wiodącym wzdłuż zabytków sakralnych na styku trzech krajów: Niemiec, Polski i Czech. Via Sacra czyli „Święta Droga” wykorzystuje stare szlaki handlowe i pielgrzymkowe i na obszarze gminy Bolesławiec pokrywa się z Droga św. Jakuba i szlakiem Via Regia.

Ponadto w gminie wytyczone są również szlaki rowerowe:

 • Szlak „Łużyce - Bory"
 • Euro regionalny szlak rowerowy ER – 6 „Dolina Bobru”,
 • Szlak żółty „Śląsko – Łużycki”,
 • Szlak czerwony „Miedzi i Kamienia”,
 • Szlak fioletowy „Bory Dolnośląskie”,
 • Szlak niebieski „Szlak południowy”.

Wszystkie szlaki są odpowiednio oznakowane. Sieć szlaków rowerowych stale się rozwija umożliwiając aktywne poznawanie lokalnych walorów przyrodniczych i obiektów zabytkowych.

Zachęcamy także do skorzystania z mobilnego przewodnika po szlakach i atrakcjach naszej gminy - aplikacji mobilnej na platformy iOS i Android.