24 czerwca podczas XV Sesji Rady Gminy Bolesławiec w Sali konferencyjnej Centrum Administracyjno-Kulturalnego w Kruszynie Wójt Gminy Bolesławiec Andrzej Dutkowski uzyskał jednogłośnie wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu.

Rok 2020 jest drugim, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy zobowiązany jest przedstawić Radzie Gminy Raport o Stanie Gminy, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy. Raport został przyjęty bez uwag.

Rada po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, sprawozdaniem finansowym gminy, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia komunalnego gminy i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej – podjęła uchwałę o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec – Andrzejowi Dutkowskiemu.

Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości finansowego działania samorządu, co wiąże się z odpowiednim zarządzaniem środkami publicznymi.

Po udzielonym absolutorium Bogusław Uziej - Przewodniczący Rady Gminy pogratulował Wójtowi.

Wójt Gminy podziękował Radzie Gminy, samorządom wiejskim - sołtysom i lokalnym społecznościom, współpracownikom – kierownictwu Urzędu Gminy i wszystkim pracownikom za współpracę w realizacji zadań na terenie Gminy Bolesławiec oraz wspieranie w zarządzaniu Gminą Bolesławiec, podkreślając że "zarówno sukcesy jak i porażki w wyniku podejmowanych działań są wspólne".

Na sesji podjęto również szereg uchwał, które znajdują się na stronie internetowej Gminy Bolesławiec oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).  

Marzena Komarnicka