Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: dz. U. z 2020 r. Poz. 256), art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310) publikujemy Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim z dnia 08.06.2020 r., znak: WR.ZUZ.3.4210.179.2020.AO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego wykonanie urządzenia wodnego w postaci mostu zlokalizowanego na cieku Kruszynka (działka nr 614 obręb 0010 Kraśnik Górny) w celu dojazdu do działki nr 74 obręb 0010 Kraśnik Górny, gm. Bolesławiec.