1. Co muszę wiedzieć na temat wywozu odpadów?

Gmina Bolesławiec odpowiada za odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, ich transport i zagospodarowanie. Sprawami administracyjnymi zajmuje się Urząd Gminy Bolesławiec a odbiorem, transportem i zagospodarowaniem PPHU „COM-D” Sp. z o.o. w  Jaworze.

Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości (np. domku jednorodzinnego, mieszkania w kamienicy/bloku) położonego na terenie Gminy Bolesławiec lub mieszkasz w nieruchomości na terenie Gminy Bolesławiec i sam podpisujesz umowy na odbiór odpadów, ta informacja jest dla ciebie. Od 1.07.2013 Gmina Bolesławiec przejęła odpowiedzialność za odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, ich transport i zagospodarowanie. Zatem to Gmina zawiera umowy z firmami, które będą zajmować się odbiorem odpadów, a właściciele nieruchomości będą płacić Gminie stałą opłatę w formie podatku za odbiór odpadów komunalnych. Aby poprawnie wyliczyć wysokość opłaty i zgłosić ją Gminie, należy wypełnić i złożyć odpowiednią deklarację w Urzędzie lub za pomocą ePUAP. Poniżej wyjaśniamy, jak to zrobić.

 

1a. Czy muszę się tym zajmować?

 • jeśli jesteś właścicielem nieruchomości (mieszkania, budynku jednorodzinnego, komunalnego, spółdzielczego, wspólnotowego) masz obowiązek złożenia deklaracji  i powinieneś czytać dalej.
 • jeśli nie jesteś właścicielem nieruchomości, w której mieszkasz, ale dotychczas to ty podpisywałeś umowę na odbiór odpadów komunalnych (np. według twojej umowy najmu to ty odpowiadasz za uregulowanie tej kwestii), obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na tobie i powinieneś czytać dalej.
 • jeśli nie jesteś właścicielem nieruchomości, w której mieszkasz i zgodnie z umową najmu za odbiór odpadów odpowiada właściciel nieruchomości, nie musisz składać deklaracji do Gminy - powinien to zrobić właściciel nieruchomości, którą wynajmujesz, wykazując w niej wszystkie osoby zamieszkujące najmowany lokal/nieruchomość.


1b. Krok po kroku:

 • Wypełnij i złóż deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości.
 • Co kwartał wpłacaj wyliczoną w deklaracji opłatę na otrzymane od  Gminy konto i segreguj odpady zgodnie z zasadami.
 • Jeśli mieszkasz w bloku/kamienicy z zarządcom, nie martw się o pojemniki odpowiednia liczba zostanie podstawiona przez Gminę Bolesławiec po konsultacji z administratorem budynku.  
 • Jeśli mieszkasz w domku jednorodzinnym komplet pojemników tj. ciemnozielony 240l na odpady zmieszane, brązowy 240l na odpady biodegradowalne, 120l żółty na plastik, 120 zielony na szkło i 120l niebieski na papier otrzymasz bezpłatnie od Gminy, musisz je tylko odebrać po złożeniu deklaracji, w wyznaczonych terminach, z Bazy Magazynowej Gminy Bolesławiec, znajdującej się w Kruszynie przy ul. Brzoskwiniowej 4.

► KROK 1. Wypełnij i złóż deklarację.
Wypełnienie deklaracji służy obliczeniu kwoty, jaką co kwartał należy zapłacić za wywóz odpadów. Jak wypełnić deklarację? Należy ją  wypełnić samodzielnie z objaśnieniami znajdującymi się na 4 stornie deklaracji. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do pokoju nr 5 w Urzędzie Gminy.

Wypełnioną i podpisaną deklarację składamy  w Urzędzie Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1a, pokój nr 15 (sekretariat).

► KROK 2. Opłaty i segregacja odpadów.
Opłatę, którą wyliczyliśmy w deklaracji, uiszczamy co kwartał na indywidualny rachunek otrzymany od Gminy. Płatność za odbiór odpadów następuje z dołu za kwartał, do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada, czyli:

1. Opłatę za styczeń, luty i marzec należy wnieść do dnia 15 marca.

2. Opłatę za kwiecień, maj i czerwiec należy wnieść do dnia 15 maja.

3. Opłatę za lipiec, sierpień i wrzesień należy wnieść do dnia 15 września.

4. Opłatę za październik, listopad i grudzień należy wnieść do dnia 15 listopada.

Opłata za gospodarkę odpadami w 2022 roku wynosi:

 • 30,00 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość,
 • 60,00 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny,
 • zwolnienie z części opłaty dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

► KROK 3. Odbiór pojemników.

Wprawdzie zgodnie z przepisami obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady spoczywa na Właścicielu/Zarządcy nieruchomości, to jednak Gmina Bolesławiec w ramach popularyzacji segregacji odpadów użycza bezpłatnie, jednorazowo komplet pojemników do zbierania i segregacji odpadów, tj. 5 pojemników, po 1 szt. na każdą zbieraną frakcję odpadów.

Pojemniki można odebrać na podstawie zawartej z Gminą umowy użyczenia, w wyznaczonych terminach, z Bazy Magazynowej Gminy Bolesławiec, znajdującej się w Kruszynie przy ul. Brzoskwiniowej 4.

W przypadku wytwarzania odpadów w gospodarstwie w większej ilości niż pojemność posiadanych pojemników należy we własnym zakresie dokupić pojemnik (wg PN-EN 840), w odpowiednim dla zbieranej w nim frakcji kolorze, we własnym zakresie. Nie ma ograniczeń ilościowych, co do liczby pojemników odbieranych.

Uwaga! Urząd Gminy nie wymienia pojemników zniszczonych i „zużytych” na nowe. Ten obowiązek spoczywa na Właścicielu/Zarządcy nieruchomości.

 

2. Harmonogram wywozu odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych oraz mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dla każdej miejscowości dostępny jest tutaj Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych

 

3. Zasady segregacji

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2021 r., poz. 906) [PDFD20210906.pdf (164,88KB)]

 

4. Pobierz deklarację

 

 • UCHWAŁA NR XVI/188/20 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 30 września 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym - PDFUchwała Nr XVI-188-20 z dnia 30 września 2020 r.pdf (175,50KB)