Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie XV Sesji Rady Gminy Bolesławiec w dniu 24 czerwca 2020 r. o godz. 900 (środa) w sali konferencyjnej Centrum Administracyjno-Kulturalnego w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XV Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XIV Sesji Rady Gminy z dnia 05.02.2020 r.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok oraz informacji o bieżącej działalności w okresie między XIV i XV Sesją Rady Gminy.
 5. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.
 6. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec.
 7. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji opinii w sprawie materiałów, będących przedmiotem obrad Sesji.
 8. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Bolesławiec oraz przeprowadzenie debaty nad Raportem o Stanie Gminy.
 9. Podjęcie uchwały Rady Gminy: 
  9.1 Nr XV/164/20 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania,
  9.2 Nr XV/165/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.,
  9.3 Nr XV/166/20 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Bolesławiec,
  9.4 Nr XV/167/20 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec,
  9.5 Nr XV/168/20 w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bolesławiec na 2020 rok,
  9.6 Nr XV/169/20 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego,
  9.7 Nr XV/170/20 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec w 2020 roku,
  9.8 Nr XV/171/20 w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Gminy Bolesławiec,
  9.9 Nr XV/172/20 w sprawie nadania nazw ulicom na terenie wsi Kruszyn,
  9.10 Nr XV/173/20 w sprawie zmiany uchwały nr VII/58/15 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
  9.11 Nr XV/174/20 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec w zakresie południowo - zachodniej części wsi Trzebień,
  9.12 Nr XV/175/20 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ulicy Jodłowej we wsi Kruszyn,
  9.13 Nr XV/176/20 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy,
  9.14 Nr XV/177/20 w sprawie przejęcia od Województwa Dolnośląskiego zadania publicznego z zakresu zarządzania przystankami komunikacyjnymi.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski i pytania radnych.
 12. Odpowiedzi na wolne wnioski i pytania.
 13. Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.

Transmisja na żywo: XV Sesja Rady Gminy Bolesławiec, 24 czerwca 2020 r., godzina 900

Podjęte uchwały: Uchwały Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)