Na podstawie Art. 21 ust. 4 i 5 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 6 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu  dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do TYWENT Sp. z o.o. dla terenów leśnych położonych w Gminie Bolesławiec, obręb ewidencyjny Łąka” na okres gospodarczy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2029 r. od dnia 1 czerwca 2020 do dnia 30 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec przy ul Teatralnej 1a pokój nr 7, w godzinach pracy Urzędu.

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 sierpnia 2020 r.

W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-Z w celu zapoznania się z niniejszym planem przed wizytą w urzędzie należy skontaktować się z tut. urzędem telefonicznie pod numerem 75-732 32 21, wew. 115 lub 116.