Czego dotyczy uchwała antysmogowa ?

W skrócie: reguluje co można spalać i w czym można spalać - w odniesieniu do paliw stałych oraz instalacji na paliwo stałe służących do ogrzewania, przygotowywania posiłków i ciepłej wody użytkowej. Uchwała określa rodzaj paliw i instalacji jakie można użytkować, rodzaj podmiotów, których uchwała dotyczy oraz terminy obowiązywania przepisów. Uchwała dotyczy instalacji o mocy poniżej 1MW, w których spalane są paliwa stałe (węgiel, drewno), w szczególności: kotłów, pieców, piecokuchni oraz kominków. Spod uchwały wyjęte są instalacje, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego albo pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, albo dokonanie zgłoszenia. Oznacza to, że nie dotyczy kotłów o mocy powyżej 1MW. 

Do kogo adresowana jest uchwała antysmogowa ?

Uchwała dotyczy mieszkańców, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, właścicieli budynków wielorodzinnych, spółdzielni, wspólnot, i samorządów lokalnych, jeśli posiadają w użytkowaniu instalacje na paliwo stałe, o mocy poniżej 1 MW. Za przestrzeganie przepisów uchwały odpowiedzialna jest osoba / podmiot eksploatujący instalację. Zatem nie jest tu istotny tytuł własności, lecz fakt użytkowania. Uchwała nie różnicuje adresatów przepisów z punktu widzenia posiadania przez nich tytułu prawnego do instalacji. Takie różnicowanie w nieuprawniony sposób mogłoby uprzywilejowywać osoby, które nie posiadają żadnego tytułu prawnego do instalacji, względem osób posiadających tytuł prawny. Z punktu widzenia celów uchwały istotna jest sama eksploatacja instalacji. 

Czy uchwała obowiązuje cały rok ?

Tak. Uchwała obowiązuje przez cały rok, nie ogranicza się tylko do sezonu grzewczego. Dlatego należy jej przestrzegać także w lecie, np. przy gotowaniu, czy podgrzewaniu wody za pomocą paliw stałych. Wynika to z konieczności zmniejszenia całorocznej emisji zanieczyszczeń – nie tylko w sezonie grzewczym. Pozostawienie możliwości użytkowania instalacji pozaklasowych (tzw. kopciuchów) i stosowania niskiej jakości paliw poza sezonem grzewczym skutkowałoby w praktyce dużymi trudnościami w egzekucji zakazu ich stosowania w czasie sezonu grzewczego.

Co oznaczają definicje instalacji użyte w uchwale ?

  • „instalacje, które dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania” = kotły z systemem dystrybucji ciepła;
  • „instalacje, które wydzielają ciepło poprzez bezpośrednie przenoszenie ciepła” = piece i kominki, które oddają ciepło za pomocą promieniowania;
  • „instalacje, które wydzielają ciepło poprzez bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z przenoszeniem ciepła do cieczy” = piece i kominki z płaszczem wodnym;
  • „instalacje, które wydzielają ciepło poprzez bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z systemem dystrybucji gorącego powietrza”.

Jakie kary grożą za nieprzestrzeganie uchwały ? 

Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały określone zostały w art. 334 Prawo ochrony środowiska, który stanowi, że: „Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny.” Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5 000 zł, przy czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy 1 000 zł (art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).  

Gdzie mogę zapoznać się z pełnym tekstem uchwały antysmogowej ?

Tekst uchwały można znaleźć poniżej:

Źródło: IRT Wrocław