Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. z 2016r., poz. 93) dopuszcza spalanie do celów grzewczych wyłącznie tych odpadów, których termiczne przekształcenie w instalacjach domowych nie spowoduje negatywnego wpływu na środowisko. Są to:

  1. papier, tektura i niezanieczyszczone drewno;
  2. opakowania z papieru, tektury i niezanieczyszczonego drewna;
  3. odpady kory, korka, trociny, wióry, ścinki drewna, drewno, niezawierające substancji niebezpiecznych z wyłączeniem trocin, wiórów, ścinek pochodzących z obróbki płyt wiórowych.

Opracowanie własne: Monika Krosondowicz-Babiasz