Urząd Gminy Bolesławiec informuje, że odbioru pojemników do zbiórki odpadów komunalnych, na podstawie podpisanych wcześniej umów użyczenia, można dokonać w dniu 24 kwietnia 2020 r. (piątek), w godz. 10.00-12.00. na terenie Bazy Magazynowej Urzędu Gminy w miejscowości Kruszyn, ul. Brzoskwiniowa 4.

 

Uwaga!

- zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwagi na zagrożenie epidemiczne osoby, które przyjadą po odbiór pojemników winny mieć jednorazowe rękawiczki oraz zakryte usta i nos;

- pojemniki będą wydane jedynie osobom posiadającym podpisaną umowę użyczenia pojemników z Gminą Bolesławiec, brak umowy uniemożliwi wydanie pojemników;

- załadunek i transport pojemników jest po stronie odbiorcy;

- każdemu gospodarstwu przysługuje jedynie jeden podstawowy komplet pojemników (zielony, żółty i niebieski 120 l, grafitowy i brązowy 240 l), jeśli nie został wcześniej pobrany;

- nie ma możliwości wymiany wcześniej wydanych pojemników.

 

Zgodnie z art. 5.ust. 1. pkt 1) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku m.in. przez wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Kosze udostępniane przez Gminę Bolesławiec wydawane są w ramach promocji selektywnego zbierania odpadów i wsparcia gospodarstw domowych.