[Aktualizacja 2020-04-09]

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, w nawiązaniu do pisma nr O.WR.I-4.4111.A4.65.2020.bm z 23.03.2020r., uprzejmie informuje, że Biuro Projektowe WYG International Sp. z o.o., które jest Wykonawcą Studium Korytarzowego wraz z Analizą Techniczno-Ekonomiczno-Logistyczną rozbudowy / budowy autostrady A4 Wrocław—Krzyżowa i Studium Korytarzowego drogi ekspresowej S5 Sobótka — Bolków, zamieściło na stronie http://www.a4sk.pl nagranie głosowe do prezentacji dot. projektowanych korytarzy autostrady A4 i drogi ekspresowej S5. Wersja głosowa nie zmienia materiałów dotychczas zamieszonych na tej stronie internetowej, ale ułatwia zapoznawanie się z nimi. Mamy nadzieję, że głosowe przedstawienie tematu dot. Studium Korytarzowego A4 Wrocław—Krzyżowa i Studium Korytarzowego S5 Sobótka — Bolków, w połączeniu z częścią graficzną prezentacji, pozwoli na składanie ankiet przez mieszkańców.

----------------------------------------

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, w związku z koniecznością odwołania spotkania informacyjnego ze społeczeństwem dot. Opracowanie Studium Korytarzowego wraz z Analizą Techniczno-Ekonomiczno-Logistyczną rozbudowy/budowy autostrady A4 Wrocław-Krzyżowa i Studium Korytarzowego drogi ekspresowej SS Sobótka - Bolków, które było zaplanowane w Urzędzie Gminy w Lubinie na dzień 13.03.2020r., z przyczyn związanych z panującym zagrożeniem epidemicznym w Polsce (koronawirus SARS-CoV-Z), a jednocześnie mając na uwadze realizację przez tut. Oddział GDDKiA umów związanych z wykonaniem ww. opracowania, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi na stronie http://www.a4skpl w zakładce „Spotkania" — znajduje się tam prezentacja, która miała być przedstawiona przez Biuro Projektowe WYG International podczas spotkania w dniu 18.03.2020r., oraz ulotka informacyjna dedykowana dla obszaru Państwa Powiatu. Prosimy o wniesienie przez Państwa uwag do przedstawionych korytarzy projektowanego przebiegu autostrady A4 Wrocław-Krzyżowa do dnia 07.04.2020r.

Jednocześnie ze względu na brak możliwości zorganizowania w najbliższym czasie spotkań ze społeczeństwem, prosimy o poinformowanie mieszkańców o możliwości przesłania ankiety dot. planowanych wariantów przebiegu autostrady A4 Wrocław—Krzyżowa. Ankietę można pobrać ze strony http://www.a4sk.pl i przesłać na adres mailowy Wykonawcy ww. opracowania: recepcja@wyginternational.pI i adres mailowy tut. Oddziału GDDKiA: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl w terminie do dnia 07.04.2020r.

Powyższe działania umożliwiłyby terminową kontynuację prac związanych z realizacją umów na wykonanie ww. opracowań, a w konsekwencji zlecanie kolejnych stadiów dokumentacji dla niezwykle ważnych zadań na terenie tut. Oddziału GDDKiA.

Lidia Markowska, Dyrektor Oddziału GDDKiA