Uwaga Mieszkańcy! W zawiązku z zagrożeniem zarażenia koronawirusem dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzwin, która była zaplanowana na 17 marca, tj. wtorek, zostaje odwołana.

O nowym terminie zostaną Państwo poinformowani poprzez obwieszczenia na stronie internetowej tut. urzędu, oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. informacje na tablicach ogłoszeń w miejscowości.

Jarosław Babiasz