W związku ze zbliżającym się upływem terminu do wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należnej za I kwartał tego roku, Urząd Gminy Bolesławiec informuje, że miesięczne stawki opłaty dotychczas nie uległy zmianie i zgodnie z uchwałą Rady Gminy Bolesławiec wynoszą odpowiednio:

  • 16,00 zł za osobę, jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 32,00 zł za osobę, jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

Złożona w Urzędzie Gminy deklaracja stanowi podstawę do naliczenia i wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, uiszcza się bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:

  1. za I kwartał do 15 marca danego roku,
  2. za II kwartał do 15 maja danego roku,
  3. za III kwartał do 15 września danego roku,
  4. za IV kwartał do 15 listopada danego roku.

Ze względu na zniesienie poboru w drodze inkaso w 2020 r. zapłaty należności za odbiór odpadów, podobnie jak innych podatków, nie dokonamy już u Sołtysa Wsi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Bolesławiec, należy wnosić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bolesławiec (tj. indywidualny numer rachunku bankowego nadany każdemu zobowiązanemu z tytułu przedmiotowej opłaty).

Ponadto dla podatków i innych opłat stanowiących dochód budżetu gminy – instrumentem płatniczych jest również zapłata przy pomocy karty płatniczej, której dokonać można w Urzędzie Gminy Bolesławiec – pokój nr 10 (I piętro).

Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy Bolesławiec, pokój nr 5 (parter) w godzinach pracy urzędu oraz pod numerem tel.  75 732 32 21-23, wew. 121.