W lutym rozpoczęła się rekrutacja dzieci do przedszkoli i szkół podstawowych. Szczegółowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, zostały umieszczone na stronach internetowych zespołów szkolno-przedszkolnych i szkoły podstawowej.

W naszej Gminie funkcjonuje siedem zespołów szkolno- przedszkolnych w: Bożejowicach, Brzeźniku, Kraśniku Dolnym, Kruszynie, Ocicach, Trzebieniu i Żeliszowie oraz jedna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Bolesławieckiej.

W przedszkolach działających w zespołach dysponujemy 367 miejscami oraz 30 miejscami w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej.

Zarówno szkoły jak i przedszkola koncentrują się na indywidualnych potrzebach dzieci, dążąc do ich wszechstronnego rozwoju sychofizycznego.

W przedszkolach nauczyciele w swojej pracy stosują nowoczesne metody i formy pracy, które zapewniają dzieciom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób uczenia się i wychowania. Stwarzają przemyślane sytuacje edukacyjne, które pozwalają na odkrycie talentów i uzdolnień wychowanków, doskonale zdając sobie sprawę, że dobra zabawa to w tym wieku, podstawowy fundament rozwoju dziecka. W każdym przedszkolu prowadzone są zajęcia adaptacyjne, które w początkowym okresie ułatwiają dzieciom kontakt z rówieśnikami, a także poznanie nowego miejsca, jakim jest przedszkole. Ponadto oprócz zajęć przeznaczonych na realizacje podstawy programowej, odbywają się również zajęcia dodatkowe, między innymi: plastyczne i muzyczno-ruchowe. Wszystkich wychowanków objęto nauczaniem języka angielskiego oraz na życzenie rodziców organizowane są zajęcia z religii.

Szkoły podstawowe w gminie Bolesławiec gwarantują, że uczniowie w nich czują się bezpiecznie i nikt nie jest anonimowy. Prowadzone lekcje są ciekawe z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej. Liczba dzieci w oddziałach przeważnie nie przekracza 20 osób, co pozwala, aby zindywidualizować wymagania i dostosować tempo pracy do możliwości uczniów. Nauka w szkołach odbywa się w godzinach 8.00- 15.00. W każdej szkole funkcjonuje świetlica, w której uczniowie mogą przebywać nawet do godziny 16.00. W ramach godzin świetlicy prowadzone są interesujące dla dzieci zajęcia artystyczne i sportowe a także pod opieką nauczyciela uczeń może odrobić zadanie domowe. Dla chętnych za niewielką odpłatnością możliwe jest zorganizowanie ciepłego posiłku. W szkołach jest ciekawa oferta edukacyjna, uczniowie mogą uczęszczać na wiele różnorodnych zajęć pozalekcyjnych, które umożliwiają im rozwój zainteresowań i uzdolnień. Od klasy pierwszej prowadzona jest nauka dwóch języków obcych (języka angielskiego i języka niemieckiego).

Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w zależności od potrzeb zorganizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna np. zatrudniony jest nauczyciel współorganizujący kształcenie oraz organizowane są zajęcia specjalistyczne (np. logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne i inne). Od tego roku szkolnego w każdej placówce został zatrudniony pedagog lub psycholog szkolny, który otacza uczniów opieką, ale także w razie potrzeby wspiera rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Każda szkoła uczestniczy w ogólnopolskim programie „ Umiem Pływać” w ramach, którego każdy uczeń z klas I-III uczestniczy w cyklu zajęć na basenie oraz w projekcie „Szkolny Klub Sportowy” w ramach, którego prowadzone są zajęcia sportowe dla chętnych dzieci.

Uczniowie klas IV-VIII uzyskujący celujące i bardzo dobre wyniki w nauce, wysokie miejsca w konkursach oraz zawodach sportowych, co roku zostają uhonorowani Stypendiami Wójta Gminy Bolesławiec.

Placówki na bieżąco są wyposażane w pomoce dydaktyczne oraz potrzebny sprzęt audiowizualny, komputery, laptopy, projektory, tablice oraz monitory interaktywne. Budynki szkolne i przedszkolne są zadbane, kolorowe i czyste. Każda szkoła posiada salę sportową, boisko szkolne i plac zabaw. Aby dostosować szkoły do wymagań, jakie niesie za sobą reforma oświaty z 2016 r. w lutym zakończy się rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kruszynie, w tym roku planowane jest również zakończenie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Bożejowicach oraz budowy Szkoły Podstawowej w Kraśniku Dolnym.

Szkoła i przedszkole nie może kojarzyć się dziecku tylko z nauką, a także stawianiem mu wymagań i ocenianiem, dlatego w każdej z jednostek odbywa się wiele ciekawych wycieczek, imprez oraz uroczystości. W organizowanych na terenie szkół i przedszkoli zabawach, kuligach i innych imprezach najczęściej mogą uczestniczyć również mieszkańcy.

Organizowane są tzw. „Dni Otwarte”, podczas których prezentowane są osiągnięcia szkół i przedszkoli, a także w tym czasie rodzice oraz mieszkańcy mogą wziąć aktywny udział w różnorodnych w zajęciach i imprezach.

Każda placówka prowadzi ciekawą stronę internetową, na której można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące oferty edukacyjnej, osiągnięć uczniów, imprez i uroczystości, jakie odbywały się w szkole lub przedszkolu oraz realizowanych projektach edukacyjnych.

Reasumując, zachęcam wszystkich rodziców zastanawiających się gdzie posłać dziecko, aby lata spędzone w przedszkolu i w szkole, w przyszłości umożliwiły mu kontynuowanie nauki w wymarzonej szkole ponadpodstawowej, do skorzystania z bogatej oferty edukacyjnej placówek w Gminie Bolesławiec.

Barbara Majecka