W dniu 29 stycznia br. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy, które poprzedziło obrady XIV Sesji Rady Gminy Bolesławiec w dniu 5 lutego 2020 r. Radni rozpatrzyli dziewięć projektów uchwał, które następnie zostały jednogłośnie podjęte na Sesji.

Radni rozpoczęli od spraw dotyczących gospodarki finansowej Gminy Bolesławiec. Pierwsza uchwała dotyczyła udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Bolesławieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2273D (dz. nr 296) we wsi Ocice” w kwocie 7.000 zł. Druga uchwała w sprawie zmiany w budżecie Gminy Bolesławiec na 2020 dotyczyła zwiększenia wydatków w budżecie gminy o kwotę 1.826.800 zł w tym na: bieżącą konserwację przepustów i urządzeń wodno-melioracyjnych, (150.000 zł); wspomniane wcześniej opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2273D we wsi Ocice; budowę dróg gminnych w trzech wsiach: Bolesławice (nowe osiedle), Kraśnik Dolny (dwa łączniki: łącznik w prawo od drogi głównej do Dąbrowy Bolesławieckiej, a także miedzy Kraśnikiem Dolnym, a Górnym w dół dwie drogi poprzeczne) oraz Ocice (nowe osiedle); opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg we wsiach:  Bolesławice (dz. nr 543 okolica kurników),  Bolesławice (dz. nr 731/1, 730/7 – pogranicze miasta i gminy),  Bolesławice (dz. nr 733/4),  Dąbrowa Bolesławiecka (dz. nr 178/6, 184, 29),  Kraśnik Górny (dz. nr 663), Nowe Jaroszowice (dz. nr 241) i Stare Jaroszowice (dz. nr 268),  Kruszyn (dz. nr 18, 19, 40) i  Łaziska (dz. nr 866/2, 838), Ocice (dz. nr 73 nowe osiedle po prawej stronie kierunku do Mierzwina),  Trzebień (dz. nr 401/2, 416 ul. Kolorowa z odnogami),  Żeliszów (dz. nr 430, 402/3 od kościoła do nowego cmentarza); zakup usług remontowych - 150.000 zł (drogi wewnętrzne); zakup gruntów na realizacje zadań własnych gminy - 100.000 zł (głównie pod drogi, np. pomiędzy Kruszynem II, a Kraśnikiem Górnym); zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec w części dotyczącej złoża „Janina” w miejscowościach Suszki i Żeliszów (22.000 zł) oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Suszki i Żeliszów objętych złożem „Janina” (20.000 zł); uzupełnienie oświetlenia drogowego w czterech wsiach: Kraśnik Górny (dz. nr 674), Kruszyn (ul.: Leszczynowa, Wierzbowa i boczna od drogi Kruszyn II - dz. nr 956, 621, 622, 318),  Mierzwin (dz. nr 51) oraz Trzebień Mały (dz. nr 286, 234, 235, 267 - wymiana słupów).

Kolejne trzy uchwały dotyczyły zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec. Pierwsza mówiła o przystąpieniu do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Jaroszowice, który zastąpi miejscowy plan uchwalony 29 grudnia 2004 r. Postępująca urbanizacja wymusza weryfikację rozmieszczenia terenów zainwestowania w zakresie dalszej możliwości rozwoju tak miejscowości, jak i gminy. Celem podjęcia dwóch kolejnych uchwał: w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec, w części dotyczącej złoża „Janina” w miejscowościach Suszki i Żeliszów oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Suszki i Żeliszów objętych złożem „Janina”, jest zarówno wykonanie przepisów Prawa geologicznego i górniczego, które nakazuje w momencie udokumentowania złoża geologicznego kopalin, wprowadzenie zmian do Studium, jak i wniosek Firmy wydobywczej o zmianę przeznaczenia nieruchomości, na której występuje złoże w celu umożliwienia kontynuacji prowadzenia działalności gospodarczej. 

Radni uchwalili także Gminny Program Wspierania Rodziny na  lata 2020-2022 dla Gminy Bolesławiec. Wspieranie ma mieć charakter interdyscyplinarny, a pomoc ma być udzielana przez właściwych specjalistów w ramach zintegrowanego lokalnego systemu, przy współpracy wyspecjalizowanych instytucji (pomoc społeczna, szkoła, sąd, policja). Priorytetem będzie stworzenie działań profilaktycznych i osłonowych tak, aby zapobiegać marginalizacji i społecznemu wykluczeniu mieszkańców. Świadczenie wsparcia dla rodzin zagrożonych społecznym obniżeniem standardu życia ma dać poczucie bezpieczeństwa i gwarancje wsparcia instytucjonalnego. Każdy potrzebujący powinien mieć zapewnione wsparcie i posiadać pewność, że może je otrzymać w instytucjach do tego celu powołanych. Podstawowym założeniem Programu jest utworzenie spójnego systemu wsparcia rodzin i dzieci, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, mających na celu przywrócenie im zdolności do wypełniania tych ról, poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci.

Następnie Radni jak co roku podjęli Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Bolesławiec na kolejny rok. Program umożliwia prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Dotyczą one m.in: zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu; udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, w tym ochrony przed przemocą w rodzinie; czy prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Rada Gminy podjęła także uchwałę w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bolesławiec, w roku szkolnym 2019/2020. Konieczność ustalenia średniej ceny związana jest ze zmianą przepisów w zakresie zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych, o ile dowóz i opiekę realizują rodzice, do przedszkoli, szkół czy ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Prawo oświatowe określa, że zwrot rodzicom kosztów przewozu dziecka i rodzica odbywa się na podstawie wzoru, w którym jednym z czynników jest średnia cena paliwa w gminie, określana na każdy rok szkolny poprzez radę gminy, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.

Ostatnia podjęta przez Radnych uchwała dotyczyła rozpatrzenia skarg na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się na posiedzeniach w dniach 3 stycznia oraz 24 stycznia 2020 r. z dokumentacją związaną ze skargami oraz po wysłuchaniu Dyrektora Szkoły Podstawowej, Sekretarza Gminy oraz Dyrektora Gminnego Zakładu Obsługi Szkół uznała skargi za niezasadne.

Podczas XIV Sesji wystąpił także Pan Łukasz Jaźwiec - Prezes PKS w Bolesławcu, który przedstawił sytuację finansową i organizacyjną przedsiębiorstwa. Poinformował, że w ub.r. weszła w życie ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (tzw. „ustawa pekaesowa”), mówiąca m.in o dofinansowaniu transportu o charakterze publicznym. Do projektu utworzenia komunikacji publicznej przystąpiły wszystkie gminy Powiatu Bolesławieckiego. Najmocniej PKS współpracuje z Gminą Bolesławiec, ze względu na jej wielkość i położenie wokół Bolesławca – najwięcej linii zostało uruchomionych na terenie gminy (zastępując także wycofane kursy MZK). Po pierwszym okresie funkcjonowania systemu od września ub.r. Gmina Bolesławiec zdecydowała się kontynuować ten projekt w roku bieżącym. Dla PKS jest to ważna informacja, bo dzięki temu, że jest więcej kursów, można poprawić sytuację Spółki, a także odnawiać tabor pojazdów. Pracownicy PKS skontaktują się z sołtysami w celu dostarczenia materiałów promowania transportu publicznego, aby możliwe było utrzymanie obecnego zakresu usług. Będzie zależało to od mieszkańców, od korzystania przez nich z transportu publicznego. Jest również możliwość zwiększania ilości kursów jeżeli będzie zapotrzebowanie. W 2021 roku Gmina Miejska Bolesławiec chce wprowadzić strefy płatnego parkowania na terenie miasta Bolesławiec, więc dobre skomunikowanie miasta (transportu publicznego) z okolicznymi miejscowościami będzie bardziej korzystne. Prezes zaprosił do kontaktu, w celu przekazywania uwag, pomysłów i spostrzeżeń.

Po raz pierwszy Na Sesji Rady Gminy Bolesławiec odbyła się uroczystość wręczenia awansu na pierwszy stopień oficerski. Awans na stopień podporucznika na mocy Postanowienia Prezydenta Rzeczpospolitej otrzymał Łukasz Leśkiewicz - mieszkaniec Kruszyna. Komendant WKU w Bolesławcu – ppłk Andrzej Łuka oraz Zastępca Komendanta WKU w Bolesławcu – mjr Robert Kolasa wraz z Przewodniczącym Rady Gminy – Bogusławem Uziejem oraz Wójtem Gminy Bolesławiec – Andrzejem Dutkowskim złożyli gratulacje Panu Łukaszowi Leśkiewiczowi. Mianowanemu podczas tej uroczystości towarzyszyła rodzina i przyjaciele.

Marzena Komarnicka