Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie XIII Sesji Rady Gminy Bolesławiec w dniu 20 grudnia  2019 r. o godz. 1300 (piątek) w sali konferencyjnej Centrum Administracyjno-Kulturalnego w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XIII Sesji.
 3. Wystąpienie Pana Romana Bodaka - Prezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi im. Jadwigi Waśko Kwaszy przy ZR PCK w Bolesławcu.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XII Sesji Rady Gminy z dnia 15.11.2019 r.
 5. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie planu budżetu Gminy Bolesławiec na 2020 rok oraz informacji o bieżącej działalności w okresie między XII i XIII Sesją Rady Gminy.
 6. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie  budżetu Gminy na 2020 rok.
 7. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji opinii w sprawie materiałów, będących przedmiotem obrad Sesji.
 8. Podjęcie uchwały Rady Gminy: 
  8.1 Nr XIII/138/19 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Bolesławiec,
  8.2 Nr XIII/139/19 w sprawie budżetu gminy Bolesławiec na 2020 rok,
  8.3 Nr XIII/140/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego,
  8.4 Nr XIII/141/19 w sprawie wydatków budżetu gminy Bolesławiec w 2019 roku, niewygasających z upływem roku budżetowego,
  8.5 Nr XIII/142/19 w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Bolesławiec na 2020 rok,
  8.6 Nr XIII/143/19 w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Bolesławiec na 2020 rok,
  8.7 Nr XIII/144/19 w sprawie Programów Polityki Zdrowotnej Gminy Bolesławiec na 2020 rok,
  8.8 Nr XIII/145/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chościszowice,
  8.9 Nr XIII/146/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żeliszów w części dotyczącej kwartału zlokalizowanego przy skrzyżowaniu dróg relacji Stare Jaroszowice-Ustronie i Żeliszów - Raciborowice Górne,
  8.10 Nr XIII/147/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na któych zamieszkują mieszkańcy oraz w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,
  8.11 Nr XIII/148/19 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  8.12 Nr XIII/149/19 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
  8.13 Nr XIII/150/19 zmieniająca Uchwałę NR XXVIII/241/17 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych,
  8.14 Nr XIII/151/19 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz warunków odpłatności za przyznaną pomoc,
  8.15 Nr XIII/152/19 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
  8.16 Nr XIII/153/19 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej,
  8.17 Nr XIII/154/19 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i pytania radnych.
 11. Odpowiedzi na wolne wnioski i pytania.
 12. Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.                                                   

Transmisja na żywo: XIII Sesja Rady Gminy Bolesławiec, 20 grudnia 2019 r., godzina 1300

Podjęte uchwały: Uchwały Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)