Wójt Gminy Bolesławiec informuje, że Gmina Bolesławiec zamierza przystąpić do prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu priorytetowego Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/nabor-2019/

W związku z powyższym rolnicy z terenu Gminy Bolesławiec zainteresowani usunięciem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, takich jak: folia rolnicza, siatka do owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, proszeni są o złożenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.12.2019 r., w Urzędzie Gminy Bolesławiec Deklaracji uczestnictwa w zadaniu wraz z załącznikami.

Zwraca się uwagę, aby przedmiotowa deklaracja była wypełniona rzetelnie. Podczas realizacji zadania odpady od osób, które nie złożyły w wyznaczonym terminie deklaracji lub dostarczone w ilości przewyższającej zadeklarowaną nie zostaną przyjęte.

Druki deklaracji dostępne są w Urzędzie Gminy Bolesławiec (pokój nr 5 – parter) oraz na stronie internetowej http://www.gminaboleslawiec.pl

Jednocześnie informuje się, że:
1)    Warunkiem realizacji przez Gminę Bolesławiec zadania związanego z usuwaniem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej jest uzyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
2)    Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia. Różnicę pomiędzy otrzymaną kwotą dotacji a faktycznym kosztem realizacji zadania, w odniesieniu do ilości przekazanych przez siebie odpadów, zobowiązany będzie pokryć podmiot prowadzący działalność rolniczą na terenie Gminy Bolesławiec.
3)    Zadanie związane z usuwaniem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Bolesławiec obejmuje wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów bezpośrednio od rolników. Wnioskodawca musi dostarczyć odpady do miejsca wskazanego przez Gminę własnym staraniem, a koszty z tym związane pokryć we własnym zakresie.
4)    Wnioskodawca zobowiązany będzie do odpowiedniego przygotowania odpadów poprzez oczyszczenie z resztek organicznych, ziemi i pozbawienie zawartości oraz zwinięcie w bele lub rolki umożliwiające ich zważenie i załadunek. Niespełnienie tego wymogu skutkować będzie odmową przyjęcia odpadów.
5)    Pomoc przedsiębiorcom sektora produkcji rolnej będzie udzielona zgodnie z zasadami pomocy publicznej określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013 r., str. 9 z późn. zm.; Dz. Urz. UE L I 51 z dnia 22.02.2019 r., str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013 r., str. 1).

W przypadku otrzymania dofinansowania z NFOŚiGW ustalone i podane zostaną szczegółowe zasady realizacji programu Usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Bolesławiec.

Więcej informacji uzyskać można w Urzędzie Gminy Bolesławiec (pokój nr 5 – parter) w godzinach pracy urzędu oraz pod numerem tel. 75 732 32 21-23, wew. 121.

 

Do pobrania: