Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie XII Sesji Rady Gminy Bolesławiec w dniu 15 listopada 2019 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1 A, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XII Sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad XI Sesji Rady Gminy z dnia  29.10.2019 r.
  4. Podjęcie uchwały Rady Gminy: 
    4.1 Nr XII/137/19 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/103/19 Rady Gminy Bolesławiec w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Wolne wnioski i pytania radnych.
  7. Odpowiedzi na wolne wnioski i pytania.
  8. Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.    

Transmisja na żywo: XII Sesja Rady Gminy Bolesławiec, 15 listopada 2019 r., godzina 1400

Podjęte uchwały: Uchwały Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)