Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie XI Sesji Rady Gminy Bolesławiec na dzień 29 października 2019 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Centrum Administracyjno-Kulturalnego w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XI Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad X Sesji Rady Gminy z dnia 25.09.2019 r.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie informacji o bieżącej działalności w okresie między X i XI Sesją Rady Gminy.
 5. Przedstawienie Informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Gminy Bolesławiec na początek VIII kadencji i za rok 2018 oraz Wójtowi Gminy Bolesławiec za 2018 r.
 6. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji opinii w sprawie materiałów, będących przedmiotem obrad Sesji.
 7. Podjęcie uchwał Rady Gminy:
  7.1. Nr XI/100/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec,
  7.2. Nr XI/101/19 w sprawie pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego,
  7.3. Nr XI/102/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok,
  7.4. Nr XI/103/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  7.5. Nr XI/104/19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bolesławiec,
  7.6. Nr XI/105/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  7.7. Nr XI/106/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bolesławice,
  7.8. Nr XI/107/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Bożejowice-Rakowice,
  7.9. Nr XI/108/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Brzeźnik,
  7.10. Nr XI/109/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Chościszowice,
  7.11. Nr XI/110/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dąbrowa Bolesławiecka,
  7.12. Nr XI/111/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Dobra,
  7.13. Nr XI/112/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Golnice,
  7.14. Nr XI/113/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kozłów,
  7.15. Nr XI/114/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraszowice,
  7.16. Nr XI/115/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Dolny,
  7.17. Nr XI/116/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kraśnik Górny,
  7.18. Nr XI/117/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Krępnica,
  7.19. Nr XI/118/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kruszyn,
  7.20. Nr XI/119/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Lipiany,
  7.21. Nr XI/120/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łaziska,
  7.22. Nr XI/121/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łąka,
  7.23. Nr XI/122/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mierzwin,
  7.24. Nr XI/123/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa,
  7.25. Nr XI/124/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowa Wieś,
  7.26. Nr XI/125/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowe Jaroszowice,
  7.27. Nr XI/126/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Ocice,
  7.28. Nr XI/127/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Otok,
  7.29. Nr XI/128/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Parkoszów,
  7.30. Nr XI/129/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stara Oleszna,
  7.31. Nr XI/130/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stare Jaroszowice,
  7.32. Nr XI/131/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Suszki,
  7.33. Nr XI/132/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień,
  7.34. Nr XI/133/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Trzebień Mały,
  7.35. Nr XI/134/19 w sprawie nadania Statutu Sołectwa Żeliszów,
  7.36. Nr XI/134/19 w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla Sołtysów,
  7.37. Nr XI/134/19 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolesławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i pytania radnych oraz sołtysów.
 10. Odpowiedzi na wolne wnioski i pytania.
 11. Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.

Transmisja na żywo: XI Sesja Rady Gminy Bolesławiec, 29 października 2019 r., godzina 0900

Podjęte uchwały: Uchwały Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)