Problemy związane z organizacją transportu zbiorowego są charakterystyczne dla zdecydowanej większości gmin wiejskich w naszym kraju i nie dotyczą wyłącznie naszej gminy.  Problem komunikacji zbiorowej, jaki pojawił się na terenie naszej Gminy w ubiegłym roku, był wielokrotnie poruszany i wyjaśniany zarówno na portalach internetowych, stronie internetowej Gminy, sesjach Rady Gminy oraz w obecności sołtysów poszczególnych miejscowości.  Tym bardziej cieszymy się, że z dniem 2 września bieżącego roku ruszyła nowa komunikacja regionalna na terenie naszej gminy, realizowana na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy powiatem bolesławieckim oraz gminami: Bolesławiec, Warta Bolesławiecka, Gromadka oraz Osiecznica.

Zawarcie przedmiotowego porozumienia nastąpiło w oparciu o regulacje obowiązującej od 18 lipca 2019 r. ustawy z dnia 16 maja 2019 r.  o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Celem tej ustawy jest zapewnienie dostępności autobusowego publicznego transportu zbiorowego dla obywateli, z uwagi na niewystarczający poziom środków finansowych na realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w powyższym zakresie.

Jak już wielokrotnie informowaliśmy, organizacja transportu publicznego jest tematem bardzo trudnym, wymagającym spełnienia szczegółowo określonych prawem procedur administracyjnych, jak również odpowiednich rozwiązań logistycznych. Ponadto musi dotyczyć całej gminy i wszystkich mieszkańców, nie zaś tylko miejscowości, które najbardziej  odczuły zmiany wprowadzone przez samorząd miejski w czerwcu ubiegłego roku.

Forma współpracy między powiatem a gminą w związku z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego, jaką dało przyjęcie w/w ustawy z dnia 16 maja 2019 r., umożliwiła szybsze  podjęcie działań mających na celu całkowite wyeliminowanie poczucia wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców naszej Gminy. Ponadto biorąc pod uwagę obiektywne uwarunkowania, jest lepszym rozwiązaniem, gdyż nie ma możliwości aby realizowane kursy zaczynały się i kończyły wyłącznie w naszej gminie. Takie rozwiązanie problemu transportu zbiorowego ma charakter kompleksowy.

Z chwilą,  gdy pojawiły się pierwsze informacje odnośnie możliwości skorzystania ze środków jakie zostaną rozdysponowane w ramach utworzonego Funduszu, rozpoczęła się wnikliwa analiza, w oparciu o przygotowany w ubiegłym roku Plan Transportowy, możliwości zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie dostępu do komunikacji publicznej.   

W wyniku szerokiej oceny potrzeb oraz zgłaszanych uwag i wniosków mieszkańców, z inicjatywy Gminy już w okresie wakacji uruchomione zostały kursy PKS Bolesławiec Sp. z o. o., które realizowane były dotychczas wyłączenie w okresie roku szkolnego. Ponadto w ramach współpracy z PKS Bolesławiec Sp. z o. o. na podstawie zawartego porozumienia, utworzone zostały 24 nowe linie komunikacyjne. Obowiązujące dotychczas rozkłady jazdy autobusów PKS Bolesławiec, zostały zmodyfikowane poprzez wprowadzenie nowych kursów, umożliwiających dojazd do miasta i powrót do miejscowości w godzinach szczytu porannego tj. od 6 do 9.30, południowego po godzinie 12. Ponadto wprowadzono również kursy popołudniowe i wieczorne. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców naszej gminy uruchomiono także kursy weekendowe, co oznacza, że istnieje możliwość dojazdu do Bolesławca w sobotę i niedzielę.  

Reasumując, zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy do zapoznania się z nową ofertą komunikacyjną na terenie naszej gminy i do aktywnego korzystania z przewozów autobusowych PKS Bolesławiec Sp. z o. o. Mamy nadzieję, że każdy zainteresowany bez problemu dojedzie do lekarza, szkoły, czy też na zakupy oraz będzie mógł powrócić do miejsca zamieszkania.  

Wszelkie informacje dla Pasażerów korzystających z usług PKS Bolesławiec zamieszczane są na stronie głównej witryny internetowej Spółki pod adresem http://pks-boleslawiec.pl. Dodatkowo rozkłady jazdy dostępne są na stronie internetowej gminy http://gminaboleslawiec.pl w zakładce ROZKŁAD JAZDY / Komunikacja w Gminie Bolesławiec.
 

Agnieszka Osip