Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Bolesławiec zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Strona Internetowa Gminy Bolesławiec.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2014-08-22.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2024-03-01.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Niektóre załączniki (pliki pdf lub graficzne) opublikowane na stronie internetowej mogą nie być czytelne dla technologii asystujących z powodu braku tekstu alternatywnego.

Powody wyłączenia:

 • mapy oraz mapy interaktywne (w tym geoportale), które są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, których dostosowanie do wymogów dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której podmiot publiczny nie jest uprawniony (m. in. oświadczenia majątkowe, projekty techniczne, dokumenty pochodzące od podmiotów zewnętrznych),
 • multimedia publikowane na żywo,
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29.

Data aktualizacji oświadczenia: 2024-03-25.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://gminaboleslawiec.pl/?wcag=black-yellow , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

 • TAB - przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
 • ESC - anulowanie podpowiedzi

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Marcin Sarkowicz, m.sarkowicz@gminaboleslawiec.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 75 732 32 21 wew. 106. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

59-700 Bolesławiec, ul. Teatralna 1a
Tel.: +48757323221
Faks: +48757351783
E-mail:
Strona internetowa: gminaboleslawiec.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Bolesławiec przy ul. Teatralnej 1A ze względu na fakt, iż jest zabytkiem objętym pieczą Konserwatora Zabytków jest częściowo dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie przemieszczania się.

Do siedziby Urzędu Gminy Bolesławiec prowadzi jedno wejście od ulicy Teatralnej. Przed wejściem do budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.

Do wejścia prowadzi jeden schodek. Brak pochylni. Korytarze na parterze znajduje się na jednym poziomie. Toaleta na parterze dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Schody prowadzące na pierwsze i drugie piętro nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w budynku nie ma windy.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Od 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2011.209.1243), która daje prawo osobom mającym trudności w komunikowaniu się do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

Osoby niedosłyszące i głuchonieme mogą przy załatwianiu spraw skorzystać z udogodnień wprowadzonych w Urzędzie:

 • z usługi wideotłumacza – usługa ta dostępna jest w sekretariacie Urzędu Gminy Bolesławiec (I piętro). Został tam umieszczony komputer połączony internetowo z tłumaczem języka migowego w Polskim Związku Głuchych Oddział w Łodzi,  
 • z usługi tłumacza na wezwanie. Usługa ta realizowana jest poprzez udział tłumacza języka migowego przy załatwieniu sprawy Klienta Urzędu potrzebującego tego rodzaju usług. Usługa świadczona jest przez tłumacza języka migowego na podstawie zawartej umowy z Polskim Związkiem Głuchych Oddział w Łodzi.

Aby Klient mógł skorzystać z tej usługi powinien w terminie trzech dni przed planowanym skorzystaniem przekazać informację o takiej potrzebie do Biura Podawczego lub do komórki organizacyjnej, w której chce załatwić sprawę:

 • e-mailowo na adres: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl,
 • osobiście – ul. Teatralna 1a, sekretariat,
 • telefonicznie  - 75 732 32 21 do 23,

W zgłoszeniu należy podać  m.in.:

 • imię i nazwisko Klienta, który chce skorzystać z tego rodzaju usługi,
 • kontakt do Klienta,
 • komórkę organizacyjną, w której sprawa ma zostać załatwiona.

Pracownik Urzędu Gminy Bolesławiec skontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia zabezpieczenia ww. usługi.