Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie X Sesji Rady Gminy Bolesławiec na dzień 25 września 2019 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Centrum Administracyjno-Kulturalnego w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad X Sesji.
 3. Wręczenie medali Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie jubilatom.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad IX Sesji Rady Gminy z dnia 21.08.2019 r.
 5. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie wykonania budżetu Gminy  I półrocze 2019 oraz informacji o bieżącej działalności w okresie między IX i X Sesją Rady Gminy.
 6. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji opinii w sprawie materiałów, będących przedmiotem obrad Sesji.
 7. Podjęcie uchwał Rady Gminy:
  A. Nr X/92/19 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 roku,
  B. Nr X/93/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec,
  C. Nr X/94/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok,
  D. Nr X/95/19 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023,
  E. Nr X/96/19 w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczących Rady Gminy do wykonywania czynności związanych z poleceniem wyjazdu służbowego wobec Przewodniczącego Rady Gminy,
  F. Nr X/97/19 w sprawie Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Bolesławiec,
  G. Nr X/98/19 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze,
  H. Nr X/99/19 w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkole podstawowej i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bolesławiec.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i pytania radnych oraz sołtysów.
 10. Odpowiedzi na wolne wnioski i pytania.
 11. Zamknięcie obrad X Sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy. 

Transmisja na żywo: X Sesja Rady Gminy Bolesławiec, 25 września 2019 r., godzina 0900