Informujemy, że w terminie od 25 września do 9 października 2019 r. przeprowadzone będą konsultacje projektów Statutów Sołectw Gminy Bolesławiec, w formie udostępnienia mieszkańcom treści projektów Statutów: w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bolesławiec oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy, a także udostępnieniu projektów u Sołtysów w poszczególnych Sołectwach i Urzędzie Gminy Bolesławiec.

Konsultacje przeprowadzone będą na formularzu do składania uwag i wniosków do projektów uchwał  zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia Wójta.

Osoba upoważnioną do kontaktu i odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji będzie Marzena Komarnicka.

Uwagi i opinie do przedstawionych projektów uchwały będzie można składać  w Urzędzie Gminy Bolesławiec lub przesłać skan formularza drogą elektroniczną na adres m.komarnicka@gminaboleslawiec.pl