Dożynki, to jedno z najważniejszych, dorocznych wydarzeń na polskiej wsi. To tradycyjne podziękowanie za plony, za wszystko, co dzięki ciężkiej pracy rolników urodziła ziemia. Nieodzownym elementem święta plonów są dożynkowe wieńce. Każdego roku, starosta bolesławiecki zaprasza wszystkie rady sołeckie – pod wodzą sołtysów – do wzięcia udziału w konkursie na „Najpiękniejszy, tradycyjny wieniec dożynkowy”.

Na przełomie sierpnia i września w trakcie dożynek organizowanych w gminach powiatu, biorące udział w konkursie wieńce dożynkowe oceniać będzie komisja powołana przez starostę. Zgodnie z regulaminem, najpiękniejszy, najbardziej tradycyjny wieniec będzie reprezentował powiat bolesławiecki na dożynkach dolnośląskich, które odbędą się 8 września w Niemczy.
Warto zapoznać się z regulaminem konkursu. Dodatkowo, wszelkich informacji udzielać będzie pani Renata Czerwińska, kierownik referatu promocji powiatu, tel. 505 185 972.

Regulamin konkursu na „Najpiękniejszy, tradycyjny wieniec dożynkowy” Powiatu Bolesławieckiego 

Organizator konkursu - Powiat Bolesławiecki

Cele konkursu
1.    Upowszechnianie i kultywowanie tradycji związanych z obrzędami dożynkowymi.
2.    Prezentacja najpiękniejszych tradycyjnych wieńców dożynkowych z terenu powiatu bolesławieckiego.
3.    Prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieńce dożynkowe.
4.    Wymiana doświadczeń pomiędzy poszczególnymi grupami prezentującymi swoje wieńce.
5.    Wyłonienie prac o najwyższych walorach etnograficznych i artystycznych do etapu  konkursu wojewódzkiego.

Miejsce i czas konkursu 
Komisja konkursowa oceniać będzie wieńce na dożynkach, które odbywają się w gminach powiatu bolesławieckiego na przełomie sierpnia/września danego roku nie później jednak niż na tydzień przed dożynkami Województwa Dolnośląskiego.

Zasady udziału w konkursie 
Do każdego zgłoszonego do konkursu wieńca powinna być dołączona wizytówka zawierająca nazwę gminy i sołectwa, które wykonało wieniec.

Kryteria dopuszczające uczestnictwo wieńca w konkursie 
W konkursie uczestniczyć mogą grupy wieńcowe wraz z wieńcami, które spełniają następujące kryteria:
1.    W konkursie biorą udział wieńce, które formą i użytymi materiałami nawiązują do polskich tradycji wieńców dożynkowych (korona);
2.    Wieńce zgłoszone do konkursu nie powinny przekraczać rozmiarów: wysokość 180 cm, szerokość w podstawie oraz w średnicy na całej wysokości wieńca do 150 cm;
3.    Wieńce nie mogą zawierać elementów plastiku, styropianu (np. figurek czy sztucznych kwiatów), a swoim wyglądem nie mogą wzbudzać negatywnych skojarzeń, obrażać uczuć religijnych i godzić w poczucie moralności;
4.    Konstrukcja wieńców musi umożliwiać ich niesienie w korowodzie dożynkowym.

Komisja konkursowa
1.    Wieńce zostaną ocenione przez powołaną przez Starostę Bolesławieckiego komisję konkursową;
2.    W skład komisji konkursowej wchodzą 4 osoby;
3.    Pracami komisji kieruje jej Przewodniczący;
4.    Z prac komisji zostanie sporządzony protokół, który podpisany będzie przez wszystkich członków komisji;
5.    Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Kryteria oceny wieńców
Kryteria oceny (maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać wieniec w poszczególnych kategoriach):
1.    Zgodność z tradycją (w zakresie kompozycji, formy, użytych materiałów i technik wyplatania) - 3 punkty,
2.    Bogactwo, różnorodność użytych materiałów (kłosy, ziarna zbóż, owoce, warzywa, zioła, kwiaty, itp.) - 3 punkty,
3.    Walory estetyczne (kompozycja, dobór barw, architektura bryły) - 3 punkty,
4.    Ogólny wyraz artystyczny, nawiązujący formą do tradycyjnych wieńców dożynkowych - 3 punkty.

Każdy wieniec może uzyskać maksymalnie 12 punktów od każdego z członków komisji, członkowie komisji na karcie oceny przyznają swoje punkty poszczególnym wieńcom. Punkty są sumowane, wygrywa wieniec, który uzyskał największą liczbę punktów.

W przypadku kilku wieńców z taką samą liczbą punktów o kolejności decyduje ocena Przewodniczącego Komisji.
Upominki i wyróżnienia

1. Za zajęcie I, II i III miejsca przyznawane będę nagrody rzeczowe wraz z listami gratulacyjnymi. Komisja może również przyznać wyróżnienia w formie listów gratulacyjnych.
2. Oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie 3 dni po ostatnich dożynkach, nie później jednak niż na tydzień przed dożynkami Województwa Dolnośląskiego.
3. Wręczenie dyplomów i nagród nastąpi podczas wrześniowej Sesji Rady Powiatu Bolesławieckiego.
4. Informacja o wynikach konkursu zamieszczona zostanie na stronie internetowej Powiatu Bolesławieckiego www.powiatboleslawiecki.pl. 
5. Wieniec, który zajmie I miejsce wraz z grupą wieńcową będzie reprezentował Powiat Bolesławiecki na dożynkach Województwa Dolnośląskiego.

Klauzula informacyjna RODO 
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Bolesławcu reprezentowane przez Starostę Bolesławieckiego z siedzibą w Bolesławcu (59-700), ul. Armii Krajowej 12, tel. 75 732 32 58, fax. 75 732 32 50, email:  .

2) Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się: można skontaktować się pod adresem email:  , adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, 59-700 Bolesławiec.

3) Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach: związanych z realizacją podpisanej z Panią/Panem umowy, związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań, udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi, udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.

6) Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

7) Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.

8) Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: czasu obowiązywania umowy, przepisy prawa, które mogą nas obligować do przetwarzania danych przez określny czas, okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów.


9) Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
- żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego, przenoszenia swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10) W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

11) Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Artykuł pochodzi ze strony WWW Powiatu Bolesławieckiego: http://www.powiatboleslawiecki.pl