Wobec utrzymującego się od dłuższego czasu niekorzystnego bilansu wodnego na gruntach rolnych, Wójt Gminy Bolesławiec zwraca się do Rolników z terenu naszej gminy, o zgłaszanie szkód spowodowanych suszą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca 2019 r.

Zgodnie z przepisami prawa szacowane będą tylko uprawy wskazane w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej, publikowanym przez Instytutu Upraw, Nawożenia I Gleboznawstwa IUNG Puławy http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0201022/ w rejonach wskazanych na Mapie podatności gleb na suszę http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Formularz wniosku o oszacowanie szkód dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec
w pokoju nr 7 (na parterze) lub do pobrania poniżej.

Jednocześnie informuję, że Urząd Gminy Bolesławiec wystąpił do Wojewody Dolnośląskiego
z wnioskiem o powołanie Gminnej Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych suszą na terenie gminy Bolesławiec.

Pierwsze terenowe prace Gminnej Komisji odbędą się niezwłocznie po jej powołaniu przez Wojewodę Dolnośląskiego. O terminie rozpoczęcia prac wnioskodawcy zostaną poinformowani.

Uwaga

Szacowanie szkód u rolników odbywa się wyłącznie w oparciu o lustrację w terenie – nie będą brane pod uwagę wnioski o oszacowanie strat z plonów już zebranych z pól i przeoranych pól oraz upraw nieprzekraczających łącznej powierzchni 0,1 ha jednolitej uprawy.

Prosimy o dołożenie należytej staranności w wypełnianiu wniosku i załączników, gdyż wraz z protokołami sporządzanymi przez Komisję zostaną przekazane Wojewodzie Dolnośląskiemu.

Obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest kopia wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych na rok 2019 – składana w ARiMR.

Rolnik posiadający uprawy, które zostały uszkodzone poza terenem naszej gminy jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o oszacowanie szkód do każdej z gmin, na terenie której poniósł szkody. Protokół zbiorczy sporządza komisja z terenu Gminy, na której znajduje się siedziba gospodarstwa rolnego.

Do pobrania: