W dniu 14 czerwca 2019r. Gmina Bolesławiec reprezentowana przez Wójta - Pana Andrzeja Dutkowskiego – podpisała w ramach programu priorytetowego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” Edycja II umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania pn. „Wymiana lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na nowoczesne źródła ciepła na terenie Gminy Bolesławiec”. Całkowity koszt przedmiotowego zadania wynosi 331 628,12 zł, w tym koszty kwalifikowane to 295 352,64 zł. Umowa pożyczki opiewa na kwotę 147 676,26 zł i zostanie przeznaczona na dofinansowanie wymiany nieekologicznych źródeł ciepła w 19 nieruchomościach, których właściciele w roku 2018 złożyli poprawnie wypełnione wnioski o udzielenie dotacji na realizację zadania służącego ochronie powietrza.

W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty efekt ekologiczny polegający na redukcji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w następującej ilości:

Pył PM 10 – 0,528 Mg/rok

Pył PM 2,5 – 0,489 Mg/rok

Benzo(a)piren – 0,509 kg/rok

CO2 – 48,468 Mg/rok

NOx – 0,069 Mg/rok

SO2 – 1,165 Mg/rok

WFOSiGW_W2.jpeg http://www.wfosigw.wroclaw.pl/

"Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu"