Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020-2023

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu i Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze zwrócił się do Rady Gminy Bolesławiec z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

  • do Sądu Rejonowego w Bolesławcu łącznie 3 ławników, w tym 1 ławnik do orzekania z zakresu prawa pracy.

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, ze ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 roku.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U.2019.357 t.j. ze zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2019  roku.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać: w Urzędzie Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec pok. nr 9 w godzinach: poniedziałek 800 - 1600, wtorek - piątek 830 - 1530 ,po czym wypełnione składać w sekretariacie Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec w godzinach: poniedziałek 800 - 1600, wtorek – piątek 830 - 1530.

Karty dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy Bolesławiec – http://bip.gminaboleslawiec.pl/8/strona-glowna-bip.html oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularz-dotyczac-zglaszania-kandydatow-na-lawnikow

Informacji związanych z wyborem ławników udziela Pani Irena Ryś - tel. 75 7323221 w. 114. 

Dokumenty do pobrania:

  1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika [DOCXWŁ2020_Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego.docx (22,63KB)]
  2. Wzór 2 oświadczeń [DOCXWŁ2020_Oświadczenie, że kandydat nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.docx (12,89KB), DOCXWŁ2020_Oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne.docx (12,87KB)]
  3. Wzór listy osób zgłaszających kandydata [DOCXWŁ2020_Lista osób popierających kandydata.docx (13,12KB)]
  4. Klauzula informacyjna - wybory ławników sądowych [DOCXWŁ2020_Klauzula informacyjna-wybory ławników sądowych.docx (16,16KB)]

 

Irena Ryś