Wójt Gminy Bolesławiec zwraca się do Państwa o zachowanie ostrożności w związku z aktywnością podmiotów żerujących na ludzkiej naiwności i obiecujących załatwienie grantów tj. dofinansowania z RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – działanie 3.3.e. na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła na nowe, ekologiczne. Podmioty te w chwili obecnej nasiliły swoje działania na terenie Dolnego Śląska i przybierają one formę spotkań z mieszkańcami, którym proponuje się podpisywanie umów o dotację, co jest daleko idąca manipulacją, żerującą na niewiedzy mieszkańców.

W związku z powyższym wójt pragnie wyjaśnić, że:

Gmina Bolesławiec wraz z kilkoma innymi gminami przystąpiła do „Koalicji na rzecz poprawy jakości powietrza Gmin Zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI)”, której liderem jest Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość z siedzibą przy ulicy Stalowej nr 2 w Świdnicy. Lider w imieniu ww. gmin z dniem 26 kwietnia br. złożył wniosek do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej o uzyskanie dofinansowania zadań z działania 3.3.e. Instytucja ta ma około pół roku na rozpatrzenie wniosku. Po tym okresie uzyskamy informację, czy dofinansowanie zostanie nam udzielone oraz w jakiej wysokości. Jeśli dofinansowanie zostanie nam udzielone wówczas na stronie internetowej lidera oraz każdej z gmin wchodzącej w skład koalicji pojawi się informacja o naborze od mieszkańców wniosków o środki finansowe na wymianę starych źródeł ciepła na nowe.