Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie VII Sesji Rady Gminy Bolesławiec na dzień 29 maja 2019 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Centrum Administracyjno-Kulturalnego w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1B, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad VII Sesji.
 3. Wręczenie medali prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie jubilatom.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji Rady Gminy z dnia 24.04.2019 r.
 5. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie informacji o bieżącej działalności w okresie między VI i VII Sesją Rady Gminy.
 6. Przedstawienie Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2018 rok oraz podejmowane działania zmierzające do zmniejszenia przestępczości na terenie Gminy Bolesławiec.
 7. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji opinii w sprawie materiałów, będących przedmiotem obrad Sesji.
 8. Podjęcie uchwał Rady Gminy:
  A. Nr VII/67/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec,
  B. Nr VII/68/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok,
  C. Nr VII/69/19 w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis,
  D. Nr VII/70/19 w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Bolesławiec za rok 2018,
  E. Nr VII/71/19 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów od 1 września 2019 r.,
  F. Nr VII/72/19 w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
  G. Nr VII/73/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ocice, w części dotyczącej cmentarza,
  H. Nr VII/74/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w centralnej części wsi Kraśnik Dolny, przy drodze nr 781 oraz działki nr 221,
  I. Nr VII/75/19 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany,
  J. Nr VII/76/19 w sprawie wyrażania zgody na podpisanie umowy o  partnerskiej współpracy z Miastem Gradiška,
  K. Nr VII/77/19 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Bolesławiec,
  L. Nr VII/78/19 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bóbr”.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i pytania radnych oraz sołtysów.
 11. Odpowiedzi na wolne wnioski i pytania.
 12. Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.             

 

Transmisja na żywo: VII Sesja Rady Gminy Bolesławiec, 28 maja 2019 r., godzina 900      

Wykaz głosowania radnych w sprawie przyjęcia porządku obrad: [PDFWG_PO_VII-19.pdf (588,38KB)]

Podjęte uchwały: Uchwały Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)