1. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia Statutu Związku Międzygminnego „Bóbr” z siedzibą w mieście Bolesławiec (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 323, poz. 4295 z 17 grudnia 2008 r.),
  2. Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego „Bóbr” (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 6398 z 21 grudnia 2018 r.),

Treść Statutu Związku Międzygminnego "Bóbr"

 

I. Postanowienia ogólne.

§1 

1. Związek Gmin nosi nazwę: Związek Międzygminny „Bóbr”, zwany dalej „Związkiem”.

2. Uczestnikami Związku są:

1) Miasto Bolesławiec,
2) Gmina Bolesławiec.

3. Czas trwania Związku jest nieokreślony.

§2 

1. Siedzibą Związku jest Miasto Bolesławiec.

2. Związek używa pieczęci okrągłej z nazwą Związku w otoku.

§3

1. Związek posiada osobowość prawną.

2. Związek odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

3. Gminy, wchodzące w skład Związku, nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Związku.

4. Związek wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

§4

1. Związek wykonuje publiczne zadania w zakresie dotyczącym:

1) wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
2) kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków,
3) ochrony wód podziemnych i powierzchniowych oraz gospodarki zasobami wodnymi,
4) ochrony środowiska w zakresie dotyczącym wód podziemnych i powierzchniowych, powietrza atmosferycznego, gruntów i lasów,
5) informacji i edukacji społeczności lokalnej co do dziedzin należących do zakresu działania Związku.


2. (uchylony).