Szanowni Państwo,

Zarząd Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o możliwości skorzystania z dofinansowania w projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Zachodniego Obszaru Interwencji”.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP i podniesienie ich pozycji konkurencyjnej poprzez udzielenie wsparcia w postaci grantów ( w formie refundacji).

Poziom dofinansowania wynosi 85%, natomiast maksymalna wysokość grantu 25.500,00 zł.

O grant mogą ubiegać się podmioty, które spełniają kryteria mikroprzedsiębiorstwa, małego lub średniego przedsiębiorstwa (MŚP), określone w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji WE Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.).

Przedmiotem projektu są specjalistyczne usługi doradcze dla MŚP mających siedzibę na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej, które nie mają charakteru ciągłego ani okresowego, tzn. nie są związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa.

Możliwe jest wsparcie działań doradczych w następujących kierunkach:

1. usługi w zakresie szeroko rozumianego wsparcia doradczego, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa, m.in. doradztwo dotyczące:

  • wsparcia początkowej fazy rozwoju firmy (np. opracowanie biznesplanu, strategii rozwoju przedsiębiorstwa, monitorowanie biznesu);
  • uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej;
  • projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzana jakością i zarządzania środowiskowego;
  • wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie;
  • specjalistycznych instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w organizacji oraz tworzenia strategii zarządzania ryzykiem;
  • wdrażania systemów ukierunkowanych na aspekty środowiskowe oraz odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstw (np. FSC/PEFC, SBP i in.)
  • doradztwa prawno-podatkowego związanego z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku.

2. usługi w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw (również w początkowej fazie rozwoju), w tym przygotowanie dokumentów i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania, pomoc w pozyskaniu inwestora, analiza potrzeb i identyfikacja źródeł finansowania projektu – z wyłączeniem dokumentacji związanej z aplikowaniem o środki Funduszy Europejskich.

Wykonawcami usług doradczych dofinansowanych w formie grantów muszą być Instytucje Otoczenia Biznesu, do których należy m.in. KARR S.A.

Dane do kontaktu:
Sekretariat

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra
Fax: +48 75 75 22 794

Email: