REGULAMIN KONKURSU NA „PISANKĘ WIELKANOCNĄ

1. ORGANIZATOR KONKURSU

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie.
Tel. 75-732-14-77, kom. 782-450-211

2. PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pisanki wielkanocnej.

3. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi. Konkurs stwarza okazję do indywidualnej działalności artystycznej.

4. UCZESTNICY
Autorem danej pracy może być wyłącznie jedna osoba.

5. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

- Wykonanie jednej tradycyjnej pisanki wielkanocnej na jajku np. styropian, wydmuszka itp.,

- Technika zdobienia jajka jest dowolna, jednak powinna być trwała i możliwa do transportu.

- Umieszczenie wykonanej pracy w pudełku lub woreczku zawierających następujące informacje:

Imię i nazwisko, wiek, adres, telefon. Pisanki należy dostarczyć do GOKiS w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1b w terminie do 3 kwietnia 2019 r.

6. OCENA PRAC

Przy ocenie pisanek wielkanocnych Komisja zastosuje następujące kryteria: estetyka wykonania, walory artystyczne pracy.
Komisja Konkursowa sporządzi protokół konkursu, a jego wyniki zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej www.gokis.boleslawiec.org oraz na fanpage ośrodka na facebooku.

Komisja konkursowa oceni prace w dwóch kategoriach:
    I kat. 12 - 15 lat
   II kat. 16 lat i powyżej

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator powiadomi telefonicznie laureatów o terminie i miejscu wręczenia nagród.

Zgłoszenie pisanek do konkursu jest równoznaczne z obowiązkiem podpisania oświadczenia RODO (załącznik nr 1 do konkursu). Brak podpisanego oświadczenia skutkuje wykluczeniem z konkursu.

Wszystkie prace - pisanki wielkanocne posłużą do przygotowania wystawy świątecznej podczas Konkursu na Tradycyjne Potrawy Wielkanocne 6 kwietnia 2019 roku. Prace będzie można odebrać po rozstrzygnięciu konkursu i zakończeniu wystawy – czyli 6 kwietnia 2019 roku. ok. godz. 15.00 – 16.00 w Domu Ludowym w Bożejowicach oraz po tym terminie w biurze GOKiS w Kruszynie.

Załącznik - zgody RODO do pobrania:

GOKiS