Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy, zwołuję posiedzenie V Sesji Rady Gminy Bolesławiec na dzień 20 marca 2019 r. o godz. 1200 (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Bolesławcu, ul. Teatralna 1a, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad V Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad IV Sesji Rady Gminy z dnia 30.01.2019 r.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy w sprawie informacji o bieżącej działalności w okresie między IV i V Sesją Rady Gminy.
 5. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji opinii w sprawie materiałów, będących przedmiotem obrad Sesji.
 6. Podjęcie uchwał Rady Gminy:
  A. Nr V/51/19 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
  B. Nr V/52/19 w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bolesławiec,
  C. Nr V/53/19 w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2019 rok,
  D. Nr V/54/19 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bolesławiec,
  E. Nr V/55/19 w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolesławiec w 2019 r.,
  F. Nr V/56/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mierzwin,
  G. Nr V/57/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żeliszów, w części dotyczącej kwartału zlokalizowanego przy skrzyżowaniu dróg relacji Stare Jaroszowice – Ustronie i Żeliszów – Raciborowice Górne,
  H. Nr V/58/19 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego,
  I. Nr V/59/19 w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Bolesławieckiego,
  J. Nr V/60/19 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego,
  K. Nr V/61/19 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i pytania radnych oraz sołtysów.
 9. Odpowiedzi na wolne wnioski i pytania.
 10. Zamknięcie obrad V Sesji Rady Gminy.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów Rady Gminy.    

Transmisja na żywo: V Sesja Rady Gminy Bolesławiec, 20 marca 2019 r., godzina 1200      

Wykaz głosowania radnych w sprawie przyjęcia porządku obrad: [PDFWG_PO_V-19.pdf (581,68KB)]

Podjęte uchwały: [Uchwały Rady Gminy VIII Kadencji (2018 - 2023)]