W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 11 lutego 2019 roku została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Przebudowa, budowa i remont dróg gminnych na terenie gminy Bolesławiec”. Spośród trzech złożonych ofert najkorzystniejszą okazała się oferta Sudeckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze. Ten Wykonawca już współpracował z naszą Gminą w roku 2018 i zrealizował zadania z zakresu budowy dróg gminnych. Umowa związana jest z budową dwunastu odcinków dróg w dziewięciu miejscowościach tj.: Trzebieniu, Łaziskach, Kraśniku Górnym, Bożejowicach, Suszkach, Kruszynie, Otoku, Żeliszowie, Brzeźniku oraz remoncie cząstkowym dróg asfaltowych. Na początku miesiąca marca dokonany zostanie objazd i typowanie miejsc, które będą objęte naprawą. Termin realizacji zadań ustalono na 16 września 2019 roku.

Zaskoczeniem dla nas okazało się bardzo duże zainteresowanie ze strony wykonawców procedurą przetargową w zakresie zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej we wsiach Kruszyn-Łaziska o długości 3,625 km”. Zadanie to realizowane jest w ramach projektu „Łużyce-Bory rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. W wyznaczonym do składania terminie wpłynęło aż osiem ofert. Za najkorzystniejszą w ramach realizacji przedmiotowego zadania uznano również ofertę złożoną przez Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą  w Jelenie Górze, a koszt realizacji opiewa na ponad 1.650.000 zł. Umowny termin wykonania ścieżki to 31 lipca 2019 roku, zatem jeszcze podczas wakacji będziemy mogli cieszyć się bezpiecznymi wycieczkami rowerowymi.

W najbliższym czasie przed nami kolejne procedury i ich rozstrzygnięcia - m.in. w zakresie budowy Domu Ludowego w Dąbrowie Bolesławieckiej oraz przebudowy drogi powiatowej nr 2296D polegającej na budowie chodnika we wsi Ocice. Termin składania ofert w zakresie wyżej wymienionych zadań oraz ich otwarcia wyznaczono na dzień 11 marca 2019 roku.

Obecnie sprawdzane i oceniane są oferty złożone w postępowaniu związanym z adaptacją szatni sportowej na pomieszczenia Domu Ludowego we wsi Dobra. Niezależnie od powyższego kontynuowane są roboty przy trzech obiektach kubaturowych, rozpoczętych w ubiegłym roku tj.: budowa Sali zebrań w we wsi Kozłów, budowa Domu Ludowego we wsi Bolesławice oraz największa inwestycja kubaturowa-rozbudowa szkoły we wsi Kraśnik Dolny
 

Agnieszka Osip

PR1.jpeg

PR2.jpeg