Od 1 kwietnia 2019 roku obowiązywać będą nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tak duży wzrost stawek za odbiór odpadów komunalnych spowodowany jest sytuacją jaka dzieje się nie tylko w naszym rejonie, ale i w całej Polsce. Nowo wprowadzone zasady od 1 stycznia 2018 roku wymusiły na Gminach obowiązek segregowania wymienionych w rozporządzeniu wybranych frakcji odpadów (papier, szkoło, metale i tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji). Do tej pory nie było obowiązku zbierania odpadów ulegających biodegradacji. Przed 2018 rokiem w naszej Gminie odpady biodegradowalne były odbierane jako usługa dodatkowa za dodatkową opłatą, z której korzystało 50 nieruchomości. Po wprowadzeniu nowych przepisów musieliśmy objąć  segregacją bioodpadów wszystkich mieszkańców. Gmina zakupiła i bezpłatnie przekazała pojemniki dla mieszkańców. Planowane ilości odpadów bioodpadów ustalone zostały w nowym zamówieniu na poziomie 20 ton miesięcznie (przed 2018 rokiem zbierano około 6 ton miesięcznie). W trakcie roku nastąpił jednak niespodziewany wzrost ilości odpadów ulegających biodegradacji. Mieszkańcy przekazali do odbioru nie 20 ton miesięcznie, a około 85 ton miesięcznie. Łącznie w 2018 roku zebrano 1.026 ton, a nie jak zakładano 240 ton. Ponad czterokrotny wzrost ilości odpadów  ulegających biodegradacji ma znaczący wpływ na wysokość stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kolejnym ważnym elementem jest wzrost opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Trzebieniu. Cena za przyjęcie i unieszkodliwienie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych została zwiększona z kwoty 285 zł netto/tona na kwotę 365 zł netto/tona (wzrosła o 28%). W ciągu roku od mieszkańców odbierane jest około 3.200 ton czyli wzrost kosztów zagospodarowania z tytułu zmiany tylko jednej stawki wyniesie 284.580 zł rocznie.

Następnym rodzajem odpadów którego cena zagospodarowania została znacząco zwiększona jest stawka za przyjęcie odpadów ulegających biodegradacji z 81 zł netto/tona w 2018 roku do 250 zł netto/tona (209%!) w 2019 roku.  Przy zbieranych w ciągu roku 1.026 tonach odpadów biodegradowalnych podraża to koszt odbioru odpadów komunalnych o kolejne 187.000 zł rocznie. Kwoty za zagospodarowanie pozostałych frakcji odpadów wzrosły o około od 2 do 10%.

Gmina Bolesławiec od 2013 do 2018 roku część kosztów systemu gospodarki odpadami pokrywała z budżetu Gminy, jednak w wyniku przeprowadzonej kompleksowej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, Wójt Gminy Bolesławiec został zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów obsługi systemu ze stawek wnoszonych przez mieszkańców.

Wszystkie wyżej wymienione czynniki mają bezpośredni wpływ na tak znaczącą podwyżkę opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych, która w 2019 roku wynosi:

  • 16 zł miesięcznie za osobę w przypadku, gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny,
  • 32 zł miesięcznie za osobę w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny. 

W przypadku odpadów gromadzonych i odbieranych w sposób selektywny z nieruchomości niezamieszkałych stawki opłaty będą następujące: 

  • 29 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 120 litrów odbierany co 2 tygodnie,
  • 58 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 240 litrów odbierany co 2 tygodnie,
  • 266 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 1.100 litrów odbierany co 2 tygodnie.

W przypadku odpadów gromadzonych i odbieranych w sposób nieselektywny z nieruchomości niezamieszkałych stawki opłaty będą następujące: 

  • 48 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 120 litrów odbierany co 2 tygodnie,
  • 96 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 240 litrów odbierany co 2 tygodnie,
  • 440 zł miesięcznie za pojemnik o pojemności 1.100 litrów odbierany co 2 tygodnie.

Każdy właściciel nieruchomości, dla której stawka opłaty uległa zmianie otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji. Nowe deklaracje należy złożyć do Urzędu Gminy w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów (segregowane/niesegregowane) lub zmiany innych danych mających wpływ na prawidłowość deklaracji w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

Termin i sposób uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie: płatność w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada na indywidualny rachunek bankowy wskazany w zawiadomieniu. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu wydana zostanie decyzja określająca wysokość opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. 

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 5 lub pod numerem telefonu 75 732 32 21 wew. 121.

Stefan Łucki