Otwarty Umysł - Twoją szansą na rozwój logo.jpeg

Gmina Bolesławiec od września 2018 roku rozpoczęła realizację projektu pn. „Otwarty umysł – Twoją szansą na rozwój”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej–konkursy horyzontalne.

Projekt skierowany jest do uczniów/uczennic klas IV-VIII  z 8 Szkołach Podstawowych w miejscowościach: Bożejowice, Brzeźnik, Kruszyn, Ocice, Żeliszów, Kraśnik Dolny, Trzebień, Dąbrowa Bolesławiecka, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolesławiec.

Celem projektu jest wzrost poziomu kompetencji kluczowych  oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 322 uczniów i uczennic (164 K, 158 M) uczęszczających do 8 szkół podstawowych w Gminie Bolesławiec  poprzez realizację zajęć dodatkowych oraz wyposażenie szkolnych pracowni  matematyczno-przyrodniczych  w niezbędny sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne do 30.06.2020 r.

Okres realizacji projektu wrzesień 2018 – czerwiec 2020 r.

Całkowita wartość projektu 686 867,97 zł w tym dofinansowanie ze środków:

UE - 583 837,77 zł; z budżetu państwa – 68 659,70 zł.

Wkład własny - 34 370,50 zł

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań:

 1. Cykl zajęć dodatkowych dla uczniów/uczennic, w tym:

  - dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i geografii
  - koła zainteresowań z matematyki, przyrody, fizyki, biologii, chemii i informatyki
   
 2. Zajęcia terenowe dla uczniów/uczennic – wycieczki edukacyjne
   
 3. Zakup sprzętu TIK i wyposażenie matematyczno-przyrodniczych pracowni szkolnych

Od 4 maja 2020 roku we wszystkich szkołach podstawowych  rozpoczęto realizację zajęć dodatkowych w trybie zdalnego nauczania.

[AKTUALIZACJA] Harmonogram  zajęć dodatkowych na rok szkolny 2019/2020

 1. Szkoła Podstawowa w Bożejowicach [PDFHARM_Bożejowice_04062020.pdf (232,53KB)]
 2. Szkoła podstawowa w Brzeźniku [PDFHARM_Brzeznik_21102019.pdf (139,79KB)]
 3. Szkoła podstawowa w Dąbrowie Bolesławieckiej [PDFHARM_Dabrowa_07052020.pdf (134,37KB)]
 4. Szkoła Podstawowa w Kraśniku Dolnym [PDFHARM_Kraśnik_03062020.pdf (168,22KB)]
 5. Szkoła Podstawowa w Kruszynie [PDFHARM_Kruszyn_29012020.pdf (269,71KB)]
 6. Szkoła Podstawowa w Ocicach [PDFHARM_Ocice_07052020.pdf (173,69KB)]
 7. Szkoła Podstawowa w Trzebieniu [PDFHARM_Trzebien_21102019.pdf (144,84KB)]
 8. Szkoła Podstawowa w Żeliszowie [PDFHARM_Zeliszow_10032020.pdf (176,00KB)]

Harmonogram  zajęć dodatkowych na rok szkolny 2018/2019                                            

 1. Szkoła Podstawowa w Bożejowicach [PDFHARM_Bożejowice_31012019.pdf (327,06KB)]
 2. Szkoła podstawowa w Brzeźniku [PDFHARM_Brzeznik_31012019.pdf (294,93KB)]
 3. Szkoła podstawowa w Dąbrowie Bolesławieckiej [PDFHARM_Dabrowa_31012019.pdf (211,75KB)]
 4. Szkoła Podstawowa w Kraśniku Dolnym [PDFHARM_Krasnik_31012019.pdf (220,75KB)]
 5. Szkoła Podstawowa w Kruszynie [PDFHARM_Kruszyn_31012019.pdf (337,61KB)]
 6. Szkoła Podstawowa w Ocicach [PDFHARM_Otok_31012019.pdf (332,11KB)]
 7. Szkoła Podstawowa w Trzebieniu [PDFHARM_Trzebień_25042019.pdf (140,03KB)]
 8. Szkoła Podstawowa w Żeliszowie [PDFHARM_Zeliszow_31012019.pdf (393,70KB)]

Informacja o projekcie [PDFINFO_Gmina_Boleslawiec_31012019.pdf (226,88KB)]

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Elżbieta Chojnacka