OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOLESŁAWIEC o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Bolesławiec uchwały Nr XI/96/16 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lipiany. 

Jednocześnie na podstawie art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych dokumentów. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec, ustnie do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, w  terminie do dnia 15 kwietnia 2016 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Bolesławiec.

PDFPPO_MPZP_Lipiany_14032016.pdf (604,37KB)

PDFURGB_XI-96-16.pdf (823,33KB)