Wójt Gminy Bolesławiec ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza, w ramach II Edycji programu priorytetowego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” stworzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wnioski składać można w siedzibie Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna nr 1A, 59-700 Bolesławiec, pokój nr 5, parter

od dnia 9 listopada 2018r. do dnia 30 listopada 2018r.

Złożenie wniosku nie jest gwarantem uzyskania dofinansowania.

O dofinansowanie ubiegać się można wyłącznie w przypadku zadań, które zostały zrealizowane w okresie od dnia 1 stycznia 2017r. do dnia 30 czerwca 2018r.

Dofinansowaniem objęte są zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji, obejmujące wymianę lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na nowoczesne źródła ciepła takie jak: 1) kotły gazowe; 2) kotły na lekki olej opałowy; 3) piece zasilane prądem elektrycznym; 4) kotły na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg. normy PN-EN 303-5:2012).

Dofinansowaniem objęte są również zadania obejmujące likwidację lokalnych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE), takich jak: 1) kolektory słoneczne; 2) pompy ciepła; 3) panele fotowoltaiczne; 4) przydomowe elektrownie wiatrowe.

Instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe lub mieszane (PV - wiatrowe) mogą być dotowane tylko w przypadku wykorzystania ich do zasilania nowego źródła ciepła. Moc takiej instalacji OZE nie może przekraczać wielkości określonych dla mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19) ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017r., poz. 1148).

Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe i posiadać certyfikaty zgodności CE.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła na nieruchomości, zasilanych paliwami stałymi lub biomasą, za wyjątkiem: 1) pieców kaflowych akumulacyjnych, stosowanych przy ogrzewaniu elektrycznym; 2) pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne; 3) pieców objętych ochroną konserwatorską; 4) kominków. W tym przypadku koniecznym jest odłączenie ww. źródeł od przewodu kominowego.

O dofinansowanie ubiegać się mogą: 1) osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym, które są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości i nie kwalifikują się do programu "Czyste Powietrze"; 2)  wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni; 3) najemcy lokalu komunalnego.

Dotacja stanowić będzie do 50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż:

1) 10 000,00 zł - dla domu jednorodzinnego;

2) 7 000,00 zł - dla mieszkania w bloku wielorodzinnym;

3) w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia inwestycyjnego określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań – jako iloczyn tej liczby i kwoty 4 000,00 zł.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się: 1)  koszt przygotowania dokumentacji technicznej, w tym geologicznej, koniecznej do realizacji zadania; 2) koszt demontażu starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym lub biomasą (wyłącznie w przypadku likwidacji wszystkich źródeł ciepła w nieruchomości objętej dotacją); 3) koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła; 4) koszt zakupu i montażu węzła cieplnego wraz z przyłączem, niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową i elektryczną; 5) koszt przyłączy gazowych i energetycznych; 6) koszt zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni, zbiornikiem na paliwo oraz systemem odprowadzania spalin – w przypadku kotłowni zasilających w ciepło budynki wielorodzinne; 7) koszt zakupu i montażu źródła energii z OZE (fotowoltaika oraz energia wiatrowa); 8) koszt zakupu i montażu wewnętrznej instalacji: gazowej (za licznikiem), elektrycznej (za licznikiem), centralnego ogrzewania (c.o.) oraz ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) – tylko w przypadku likwidacji starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym (dotyczy likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej dotacją); 9) zbiornika na ciepłą wodę użytkową; 10) koszt zakupu i montażu wkładów kominowych; 11) koszt wykonania odwiertów w przypadkach gruntowych pomp ciepła; 12) podatek od towarów i usług VAT jeżeli Beneficjent nie ma prawnej możliwości jego odliczenia.

Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się m.in. takich elementów jak: 1) koszt nadzoru nad realizacją zadania; 2) zmiana konstrukcji dachu i pokrycia dachowego; 3) koszt robót wykonanych siłami własnymi Wnioskodawcy; 4) koszt zakupu urządzeń grzewczych nie stanowiących elementu zastosowanego typu systemu ogrzewania lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego.

Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się w dniu 01 stycznia 2017r., a kończy z dniem 30 czerwca 2018r.

Za datę poniesienia kosztu uznaje się datę wystawienia faktury, rachunku lub równoważnego dokumentu księgowego.

PDFWniosek z załącznikami.pdf (1,52MB)