Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca informuje o konkursie grantowym z RPO na zwalczanie emisji kominowej.

Oś priorytetowa 3 - Gospodarka niskoemisyjna.

Działanie 3.3 - Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.

Poddziałanie 3.3.1 OSI - Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - konkurs horyzontalny OSI.

Typ 3.3 e - Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej - projekty grantowe.

I. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania na realizację projektów grantowych (zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy wdrożeniowej), których celem będzie udzielnie grantów umożliwiających wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła.

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

O dofinansowanie projektów grantowych w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów zwanymi  GRANTODAWCAMI:

•             jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

•             podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub dla których podmiotem założycielskim jest JST;

•             jednostki organizacyjne JST;

•             spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;

•             towarzystwa budownictwa społecznego;

•             organizacje pozarządowe;

•             PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;

•             kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;

•             jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej.

GRANTOBIORCAMI  mogą być osoby fizyczne będące:

- właścicielem domów jednorodzinnych;

- właścicielem mieszkań w domach wielorodzinnych;

- najemcą mieszkań w domach wielorodzinnych (posiadający tytuł do lokalu mieszkalnego oraz prawo do dysponowania lokalem na cele projektu w okresie realizacji i trwałości projektu), zwanymi dalej Grantobiorcami w celu zaspokojenia własnych potrzeb zmierzających do ograniczenia wysokiej emisji CO2 i innych zanieczyszczeń.

Więcej informacji znajdziecie Państwo poniżej.